Online Partner – Generelle vilkår og betingelser

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for Online Partner AB (” Online Partner “) leasing av et programvareprodukt, online eller skytjeneste (samlet referert til som ” Tjenesten “) til kunden fra datoen angitt ovenfor.

1. Oppdrag
Kundens rett til å bruke Tjenesten (f.eks. når det gjelder tid, bruksområde, antall brukere osv.) er begrenset på den måten som er angitt i bestillingen av kunden. Merking eller informasjon om opphavsrett kan ikke endres.

2. Priser og betalingsbetingelser
Prisene er oppgitt eks mva. Med mindre annet er avtalt, gjelder prisene som til enhver tid publiseres på onlinepartner.se. Faktura må betales senest tretti (30) dager fra fakturadato.

3. Bestilling og ordrebekreftelse
Ved å bestille eller bruke en tjeneste fra Online Partner aksepterer kunden disse generelle vilkårene.

4. Spesielle vilkår for programvare
Tjeneste kan forutsette at kunden inngår en særskilt avtale med en tredjepart, som kunden er ansvarlig for. Online Partner påtar seg intet ansvar for fravær av feil, egnethet eller immaterielle rettigheter i slike tredjepartstjenester.

5. Ansvar
Online Partner garanterer ikke at Tjenesten er helt fri for feil. Kunden forstår at feilfrihet sjelden kan oppnås i programvare. Dersom det er feil i Tjenesten som Nettpartneren er ansvarlig for, forplikter Nettpartneren seg til å utbedre feilen. Dersom Online Partner velger å ikke utbedre feilen eller ikke foreta omlevering, har kunden krav på et rimelig fradrag i erstatningen. Online Partner er ikke ansvarlig for feil som skyldes kundens maskinvare, programvare eller kundens IT-miljø. Under ingen omstendigheter er Online Partner ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, som for eksempel produksjonstap, tap av fortjeneste eller andre lignende indirekte skader, eller (ii) tap av data.

Det totale ansvaret som kan oppstå for Online Partner overfor kunden er begrenset til den totale prisen kunden har betalt for den aktuelle Tjenesten i løpet av den siste seks (6) måneders perioden. Kunden mister retten til å fremsette erstatningskrav dersom reklamasjonen ikke er fremsatt skriftlig uten opphold, dog senest tre (3) måneder etter at arrangementet er klaget på.

6. Immaterielle rettigheter
Kunden erverver ingen immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten, disse tilhører Online Partner eller tredjeparter. Kunden har heller ingen rett til å endre åndsverkbeskyttet produkt som tilhører Online Partner eller tredjeparter. For slike tredjepartsprodukter gjelder betingelsene som innehaveren av den relevante immaterielle rettigheten gjelder fra tid til annen.

Krenkelse av immaterielle rettigheter
Online Partner garanterer at Tjenesten levert av Online Partner (med unntak av tredjepartstjenester), så Online Partner kjenner til, ikke krenker rettighetene til tredjeparter. Kunden skal uten opphold varsle Online Partner skriftlig om krav fra tredjeparter angående brudd på immaterielle rettigheter.

Ved et krenkelseskrav, som Online Partner er ansvarlig for (dvs. ikke en krenkelse på grunn av modifikasjon gjort av kunden eller ved bruk av tredjepartsprodukter eller lignende), skal Online Partner ha rett til å overta bestride og reise søksmål på vegne av kunden og for egen regning enten sikre kunden fortsatt bruk av Tjenesten eller erstatte den omstridte delen av Tjenesten med en lignende akseptabel tjeneste. Kunden har ikke rett til å innrømme ansvar, inngå avtale, forlik eller inngå kompromiss med tredjepart angående et slikt krav uten å ha innhentet Online Partners skriftlige samtykke, som ikke urimelig skal holdes tilbake. Dersom Online Partner ikke kan garantere kundens rett til å bruke en tilsvarende akseptabel tjeneste, har hver part rett til å si opp avtalen vedrørende den aktuelle Tjenesten som en eksklusiv sanksjon i forhold til slik påstått krenkelse og Online Partner forplikter seg til å refundere den betalte prisen med fradrag til fordelen kunden har fått.

Online Partner forplikter seg til å kompensere kunden for den kompensasjon og skader som kunden ved forlik eller dom er pålagt å betale for krenkelse, som Online Partner er ansvarlig for, i immaterielle rettigheter gjennom kundens bruk av Tjenesten. Kunden har i tillegg ikke krav på annen erstatning for tap eller skade som oppstår som følge av immaterielle feil i Tjenesten som Nettpartneren er ansvarlig for.

8. Kontraktstid og oppsigelse
Med mindre annet er avtalt for en bestemt Tjeneste, f.eks. ved bestilling er avtalen gyldig inntil videre og så lenge Tjenesten benyttes. Oppsigelse må skje skriftlig. Til tross for det foregående kan hver av partene si opp avtalen skriftlig inntil partens oppsigelse umiddelbart:

(a) vesentlig krenker eller bryter bestemmelsene i avtalen og retting, der det kan skje, ikke skjer innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette, eller

(b) blir erklært konkurs eller likvidert, blir gjenstand for bedriftsreorganisering eller på annen måte er insolvent.

Kundens rett til å bruke Tjenesten i oppsigelsestiden forutsetter at Kunden har oppfylt sin betalingsplikt.

9. Hvis Online Partner er ansvarlig for personopplysninger
I forbindelse med kundens bestillinger av produkter og tjenester, vil Online Partner behandle personopplysninger innhentet i samsvar med gjeldende svensk personopplysningslovgivning.

10. Dersom Online Partner fungerer som personopplysningsassistent for kunden
I tilfeller hvor Online Partner behandler personopplysninger på vegne av kunden, er kunden i sin egenskap av behandlingsansvarlig for personopplysninger ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til svensk lov.

Online Partner skal iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger som behandles på vegne av kunden. Dersom behandlingen av personopplysninger skjer via kundens IT-miljø (inkludert eventuelle skytjenester), forplikter kunden seg til å sørge for at personopplysningene beskyttes og håndteres i henhold til loven.

Online Partner kan avtale med nestleder om oppfyllelse av Online Partner forpliktelser vedrørende behandling av personopplysninger innenfor rammen av avtalen. Online Partner er ansvarlig for at assistentens håndtering av personopplysninger skjer i henhold til kundens anvisninger og at assistenten er bundet av samme vilkår som Online Partner i henhold til denne paragrafen. Online Partner skal på kundens skriftlige forespørsel informere kunden om hvilke underassistenter som behandler personopplysninger på vegne av kunden og i hvilket land behandlingen finner sted. Online Partner har rett til å trekke seg fra avtalen dersom kunden motsetter seg en bestemt assistent.

Online Partner har rett til å behandle personopplysninger i et land utenfor EU/EØS så lenge dette er forenlig med svensk lov. Dersom en underassistent skal behandle personopplysninger i et land utenfor EU/EØS, må Online Partner sørge for at underassistenten signerer EUs standard kontraktsbestemmelser for overføring av personopplysninger til registrarer i tredjeland eller annen lignende skriftlig avtale dersom det er ikke annet rettslig grunnlag for overføringen. Online Partner skal ha rett til å signere denne avtalen som representant for kunden.

Kunden har rett til én gang (1) én gang i året, og senest innen tre (3) måneder fra fullføring av oppdraget, be om tilgang til logghistorikk og annen dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at Online Partner oppfyller kundens krav mht. behandling av personopplysninger og iverksette passende sikkerhetstiltak. Gjennomgangen skal skje for kundens regning og, dersom Online Partner ber om det, gjennom en uavhengig tredjepart. Online Partner må tillate inspeksjoner som myndighetene kan kreve for behandling av personopplysninger. Online Partner kostnader i forbindelse med gjennomføringen av en slik gjennomgang skal dekkes av kunden.

Online Partner skal ikke behandle personopplysninger på vegne av kunden lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle sin forpliktelse overfor kunden. Online Partner skal sørge for at personopplysninger slettes senest tre (3) måneder etter opphør av foretaket. Dersom Online Partner lagrer personopplysninger på vegne av kunden, kan ikke Online Partner slette personopplysningene før kunden har fått beskjed om at sletting vil finne sted.

11. Gjeldende lov og tvist

Svensk lov skal anvendes på disse generelle vilkårene. Tvister angående tolkning, opprettelse eller anvendelse av denne avtalen, dens vedlegg og andre relaterte dokumenter, og relaterte juridiske forhold skal avgjøres av en svensk domstol med Stockholms tingsrett som første instans.

12. Ansvarsbegrensning
Online Partner har rett overfor kunden til å kansellere, begrense eller utsette levering uten ansvar i den grad oppfyllelse av leveransen vanskeliggjøres eller fordyres på grunn av forhold utenfor Online Partner kontroll, som f.eks. krigslignende hendelser, opptøyer og uroligheter, avbrudd i datakommunikasjon eller PR, eksport- og importrestriksjoner, lovregulering eller annet påbud fra en myndighet i Sverige eller i utlandet, streik, lockout, blokade eller annen hindring for arbeid, brann, eksplosjon eller annen ulykke, eller for feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører.