Nettpartner

Generelle vilkår for tjenester og programvare

2019-03-28

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for Online Partner ABs (“Online Partner”) leasing av et programvareprodukt, online eller skytjeneste (samlet referert til som “Tjeneste”) til kunden. Vedlagt avtale om personopplysningsassistent, Vedlegg 1, skal brukes dersom Nettpartneren skal behandle personopplysninger for kunden under utførelsen av Tjenestene. Kunden forplikter seg til å overholde disse generelle betingelsene for behandling av personopplysninger og samtykker i at vedlegg 1 anvendes mellom partene.

 1. Oppdrag

Kundens rett til å bruke Tjenesten (f.eks. når det gjelder tid, bruksområde, antall brukere osv.) er begrenset på den måten som er angitt i bestillingen av kunden. Merking eller informasjon om opphavsrett kan ikke endres.

 1. Priser og betalingsbetingelser

Prisene er oppgitt eks mva. Med mindre annet er avtalt, gjelder prisene som til enhver tid publiseres på onlinepartner.se. Faktura må betales senest tretti (30) dager fra fakturadato.

 1. Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å bestille eller bruke en tjeneste fra nettpartner aksepterer kunden disse generelle vilkårene.

 1. Spesielle betingelser for programvare

Tjeneste kan forutsette at kunden inngår en særskilt avtale med en tredjepart, som kunden er ansvarlig for. Online Partner påtar seg intet ansvar for fravær av feil, egnethet eller immaterielle rettigheter i slike tredjepartstjenester.

 1. Ansvar

Online Partner garanterer ikke at tjenesten er helt fri for feil. Kunden forstår at feilfrihet sjelden kan oppnås i programvare. Dersom det er feil i Tjenesten som Nettpartneren er ansvarlig for, forplikter Nettpartneren seg til å utbedre feilen. Dersom Online Partner velger å ikke utbedre feilen eller ikke foreta omlevering, har kunden krav på et rimelig fradrag i erstatningen. Online Partner er ikke ansvarlig for feil som skyldes kundens maskinvare, programvare eller kundens IT-miljø. Under ingen omstendigheter er Online Partner ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, som for eksempel produksjonstap, tap av fortjeneste eller andre lignende indirekte skader, eller (ii) tap av data.

Det totale ansvaret som kan oppstå for Online Partner overfor kunden er begrenset til den totale prisen kunden har betalt for den aktuelle Tjenesten i løpet av den siste seks (6) måneders perioden. Kunden mister retten til å fremsette erstatningskrav dersom reklamasjonen ikke er fremsatt skriftlig uten opphold, dog senest tre (3) måneder etter at arrangementet er klaget på.

 1. Immaterielle rettigheter

Kunden erverver ingen immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten, disse tilhører Online Partner eller tredjeparter. Kunden har heller ingen rett til å endre åndsverkbeskyttet produkt som tilhører Online Partner eller tredjeparter. For slike tredjepartsprodukter gjelder betingelsene som innehaveren av den relevante immaterielle rettigheten gjelder fra tid til annen.

 1. Krenkelse av immaterielle rettigheter

Nettpartner garanterer at Tjenesten levert av nettpartner (med unntak av tredjepartstjenester), så vidt nettpartneren kjenner til, ikke krenker rettighetene til tredjeparter. Kunden skal uten opphold varsle Online Partner skriftlig om krav fra tredjeparter angående brudd på immaterielle rettigheter.

Ved et krenkelseskrav, som Online Partner er ansvarlig for (dvs. ikke en krenkelse på grunn av modifikasjon gjort av kunden eller ved bruk av tredjepartsprodukter eller lignende), skal Online Partner ha rett til å overta bestride og fremme søksmålet på vegne av kunden og for egen regning enten sikre kunden fortsatt bruk av Tjenesten eller erstatte den omstridte delen av Tjenesten med en lignende akseptabel tjeneste. Kunden har ikke rett til å innrømme ansvar, inngå avtale, forlik eller inngå kompromiss med tredjepart angående et slikt krav uten å ha innhentet Online Partners skriftlige samtykke, som ikke urimelig skal holdes tilbake. Dersom Online Partner ikke kan garantere kundens rett til å bruke en tilsvarende akseptabel tjeneste, har hver part rett til å si opp avtalen vedrørende den aktuelle Tjenesten som en eksklusiv sanksjon i forhold til slik påstått krenkelse og Online Partner forplikter seg til å refundere den betalte prisen med fradrag til fordelen kunden har fått.

Online Partner forplikter seg til å kompensere kunden for den kompensasjon og skader som kunden ved forlik eller dom er pålagt å betale for krenkelse, som Online Partner er ansvarlig for, i immaterielle rettigheter gjennom kundens bruk av Tjenesten. Kunden har i tillegg ikke krav på annen erstatning for tap eller skade som oppstår som følge av immaterielle feil i Tjenesten som Nettpartneren er ansvarlig for.

 1. Kontraktstid og oppsigelse

Med mindre annet er avtalt for en bestemt Tjeneste, f.eks. ved bestilling er avtalen gyldig inntil videre og så lenge Tjenesten benyttes. Oppsigelse må skje skriftlig 30 dager før kontraktsfornyelse. Til tross for det foregående kan hver av partene si opp avtalen skriftlig inntil partens oppsigelse umiddelbart:

(a) vesentlig krenker eller bryter bestemmelsene i avtalen og retting, der det kan skje, ikke skjer innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette, eller

(b) blir erklært konkurs eller likvidert, blir gjenstand for bedriftsreorganisering eller på annen måte er insolvent.

Kundens rett til å bruke Tjenesten i oppsigelsestiden forutsetter at Kunden har oppfylt sin betalingsplikt.

 1. If Online Partner er ansvarlig for personopplysninger

I forbindelse med kundens bestillinger av produkter og tjenester vil Online Partner behandle personopplysninger innhentet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 1. If Online Partner fungerer som personopplysningsassistent for kunden

I tilfeller hvor Online Partner behandler personopplysninger på vegne av kunden under utførelsen av Tjenesten, er kunden personopplysningsansvarlig og Online Partner er personopplysningsassistent i henhold til gjeldende lovgivning. I disse tilfellene vil personopplysningsassistentavtaler, Vedlegg 1 , gjeldende mellom partene.

 1. Gjeldende lov og tvist

Svensk lov skal anvendes på disse generelle vilkårene. Tvister angående tolkning, opprettelse eller anvendelse av denne avtalen, dens vedlegg og andre relaterte dokumenter, og relaterte juridiske forhold skal avgjøres av en svensk domstol med Stockholms tingsrett som første instans.

 1. Ansvarsbegrensning

Online Partner har rett overfor kunden til å kansellere, begrense eller utsette levering uten ansvar i den grad oppfyllelse av leveransen vanskeliggjøres eller fordyres på grunn av forhold utenfor Online Partners kontroll, som f.eks. krigslignende hendelser, opptøyer og uroligheter, avbrudd i datakommunikasjon eller PR, eksport- og importrestriksjoner, lovregulering eller annet påbud fra en myndighet i Sverige eller i utlandet, streik, lockout, blokade eller annen arbeidshindre, brann, eksplosjon eller annet ulykke, eller for feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører.