Nettpartner

Generelle vilkår og betingelser for tjenester og programvare

2019-03-28

Disse generelle vilkårene og betingelsene skal gjelde når Online Partner AB (“Online Partner”) gir en lisens til et programvareprodukt, online eller skytjenester (“Tjenestene”) til en kunde. Vedlagte databehandleravtale, Vedlegg 1, skal gjelde dersom Online Partner skal behandle personopplysninger på vegne av kunden under utførelsen av Tjenestene. Kunden godtar å overholde disse generelle vilkårene for data og samtykker i det Vedlegg 1 skal gjelde mellom partene der det er aktuelt.

 1. Tillatelse

Kundens rett til å bruke Tjenestene (for eksempel med hensyn til tid, bruksområde, antall brukere osv.) er begrenset som angitt av bestillingen gjort av kunden. Eventuell merking eller opphavsrettsinformasjon kan ikke endres av kunden.

 1. Gebyrer og betaling

Med mindre annet er spesifisert, skal gebyrene fra tid til annen publisert på onlinepartner.se gjelde. Alle avgifter er eksklusive mva. Fakturaer skal betales senest tretti (30) dager fra fakturadato.

 1. Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å bestille eller bruke en tjeneste levert av Online Partner, aksepterer kunden disse vilkårene og betingelsene.

 1. Spesielle betingelser for programvare

Tjenestene kan kreve at kunden inngår en separat kontrakt med en tredjepart, som kunden alene er ansvarlig for. Online Partner påtar seg intet ansvar for feil, manglende egnethet eller immaterielle rettigheter i noen tjenester levert av en tredjepart.

 1. Byrde

Nettpartner garanterer ikke at tjenestene er helt fri for feil. Kunden erkjenner at fullstendig fravær av feil sjelden kan oppnås i programvare. Dersom det oppstår en feil vedrørende en tjeneste som Online Partner påtar seg ansvar for, forplikter Online Partner seg til å utbedre skaden. Dersom Online Partner velger å ikke utbedre skaden eller å foreta omlevering, har kunden krav på et rimelig prisavslag. Online Partner skal ikke holdes ansvarlig for feil som skyldes kundens maskinvare, programvare eller IT-miljø. Online Partner skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for (i) indirekte skade eller følgeskader, som for eksempel produksjonstap, tap av fortjeneste eller andre lignende indirekte skader, eller (ii) tap av data.

Online Partners samlede ansvar overfor kunden under denne avtalen skal ikke overstige det totale beløpet kunden har betalt for tjenestene i løpet av de siste seks (6) månedene. Kunden kan ikke kreve erstatning med mindre det er fremsatt skriftlig reklamasjon uten opphold, men senest tre (3) måneder etter at feilen oppsto.

 1. Immaterielle rettigheter

Med forbehold om de begrensede rettighetene som uttrykkelig er gitt under, forbeholder Online Partner seg alle rettigheter, tittel og interesser i og til tjenestene, inkludert alle relaterte immaterielle rettigheter. Ingen rettigheter gis til kunden under dette annet enn det som er uttrykkelig angitt her. Kunden har ikke rett til å gjøre endringer i produkter eller tjenester som tilhører Online Partner eller en tredjepart. For produkter som eies av tredjeparter, skal vilkårene og betingelsene som gjelder av den respektive tredjeparten til enhver tid gjelde.

 1. Krenkelse av immaterielle rettigheter

Online Partner garanterer at Tjenestene levert av Online Partner (tredjepartstjenester ikke inkludert), så langt Online Partner er kjent med, ikke krenker de immaterielle rettighetene til tredjeparter. Kunden skal umiddelbart varsle Online Partner skriftlig om eventuelle klager fra en tredjepart angående brudd på immaterielle rettigheter. Online Partner skal ha rett til, for egen regning, å forsvare kunden mot ethvert krav, krav, søksmål eller søksmål fremsatt eller reist mot kunden av en tredjepart som påstår at bruken av tjenestene som tillatt her krenker den intellektuelle eiendommen. rettigheter til en tredjepart.

Online Partner’s skal for egen regning sikre kunden fortsatt bruk av tjenestene eller erstatte den omstridte delen av tjenestene med lignende, akseptable tjenester.

Kunden har ikke rett til å akseptere noe ansvar eller inngå avtaler eller forlik med noen tredjepart angående krav om brudd på immaterielle rettigheter, uten å ha innhentet skriftlig samtykke fra Online Partner, som ikke skal tilbakeholdes urimelig.

Dersom Online Partner ikke er i stand til å sikre kunden rett til lignende, akseptable tjenester, skal hver part ha rett til, som eneste rettsmiddel i forhold til slik påstått overtredelse, heve avtalen om de aktuelle tjenestene, og Online Partner forplikter seg i slike saker for å tilbakebetale gebyrene kunden har betalt, med fradrag for fordelen som kunden har hatt av tjenestene.

Online Partner skal holde kunden skadesløs for eventuelle skader som endelig tildeles kunden på grunn av brudd på immaterielle rettigheter, som Online Partner er ansvarlig for, som oppstår som følge av kundens bruk av tjenestene. Kunden har ikke krav på annen erstatning for tap eller skade som oppstår som følge av immaterielle feil i Tjenestene som Online Partner er ansvarlig for.

Denne delen angir nettpartnerens eneste ansvar overfor, og kundens eksklusive rettsmiddel mot, nettpartner for enhver type krav beskrevet i denne delen.

 1. Varighet og oppsigelse

Med mindre annet er spesifisert for en bestemt tjeneste, er avtalen gyldig inntil videre og så lenge Tjenestene benyttes av kunden. Oppsigelse skal skje ved skriftlig varsel. Uavhengig av ovenstående kan hver av partene si opp avtalen dersom den andre parten:

(i) vesentlig brudd på eller bryter med bestemmelsene i avtalen, og retting, der det er mulig, ikke gjøres innen tretti (30) dager etter skriftlig varsel om dette, eller

(ii) er slått konkurs, begjærer likvidasjon, blir gjenstand for reorganisering eller på annen måte blir insolvent.

Kunders rett til å bruke tjenestene i oppsigelsesperioden er betinget av kundens betaling av gebyrene for tjenestene.

 1. Nettpartner som behandlingsansvarlig

I forbindelse med kundens bestilling av produkter og tjenester skal Online Partner behandle alle personopplysninger som innhentes i henhold til den relevante databeskyttelsesloven.

 1. Nettpartner som databehandler

Hvis og i den grad personopplysninger behandles av Online Partner på vegne av kunden under utførelsen av Tjenestene, er kunden behandlingsansvarlig og Online Partner er databehandler i henhold til gjeldende lov. I et slikt tilfelle, vedlagte persondatabehandleravtale, Vedlegg 1 , skal gjelde mellom partene.

 1. Gjeldende lov og tvister

Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår på grunn av eller relatert til disse vilkårene og betingelsene, bruddet på dem, eller gjenstanden for dem, skal styres av lovene i Sverige og avgjøres utelukkende av svenske domstoler, med Stockholms tingsrätt (Stockholms tingsrätt). ) som domstol i første instans.

 1. Ansvarsbegrensning

Online Partner kan kansellere, begrense eller forsinke levering uten ansvar overfor kunden, dersom leveransen blir svekket eller gjort mer kostbar på grunn av forhold utenfor Online Partners kontroll, som krigslignende hendelser, opprør og bråk, avbrudd i datakommunikasjon eller andre forbindelser, eksport eller importrestriksjoner, lovregulering eller annet påbud mot Sverige eller i utlandet, streik, lockout, blokade eller annen arbeidsbarriere, brann, eksplosjon eller annen ulykke, eller på grunn av feil eller forsinkelse i tjenester levert av en underleverandør.