Nettpartner

Generelle vilkår og betingelser

2023-03-15

Disse generelle vilkårene og betingelsene skal gjelde når Online Partner AB (“Online Partner”) leverer produkter, tjenester og/eller kundestøtte (“Tjenestene”) fra datoen angitt ovenfor. Vedlagte databehandleravtale, vedlegg 1, skal gjelde dersom Online Partner skal behandle personopplysninger på vegne av kunden under utførelsen av tjenestene. Kunden samtykker i å overholde disse generelle vilkårene og betingelsene for databruk og samtykker i at Vedlegg 1 skal gjelde mellom partene, der det er aktuelt.

KOMMISSJON ANGÅENDE LEVERING AV PRODUKT

Priser og frakt

Prisene er oppgitt i SEK og er eksklusiv mva. Kostnader for frakt kommer i tillegg.

Betalingsbetingelser og sikkerhet

Faktura skal betales senest tretti (30) dager fra fakturadato. Produktene forblir Online Partners eiendom inntil full betaling er betalt.

Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å gjennomføre et kjøp med Online Partner godtar kunden disse generelle vilkårene. En bindende kjøpsavtale inntreffer ved ordrebekreftelse til kunden.

Transportskader

Ved mottak skal kunden inspisere de leverte produktene. Transportskader skal meldes umiddelbart til transportøren og til Online Partner. For skjulte transportskader som ikke er oppdaget eller skader som burde vært oppdaget ved levering, skal det reklameres så raskt som mulig, men uansett innen en uke fra mottak av leveransen. Dersom kunden ikke reklamerer for transportskader innen spesifisert frist, mister kunden retten til å fremsette krav til transportøren og Online Partner.

Klager

Kunden skal inspisere produktet/leveransen ved mottak. For å ha rett til å hevde at et produkt er feil, må kunden reklamere umiddelbart etter at mangelen er oppdaget. Online Partner forbeholder seg retten til å kreve et testgebyr hvis produktet ikke er feil.

Garanti

Garantier for varer er de som gis av den respektive produktprodusenten.

Byrde

Dersom det er mangler som Online Partner er ansvarlig for, forplikter Online Partner seg til etter eget skjønn å utbedre mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Online Partner har rett til å henvise kunden direkte til produsenten eller et serviceverksted for utbedring av mangelen. Online Partner ansvar for mangler ved produkter er begrenset til det som er angitt ovenfor. Online Partner er under ingen omstendigheter ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, for eksempel produksjonsreduksjon, tapt fortjeneste eller andre lignende skader på grunn av vanskeligheter med å bruke datamaskiner eller informasjon, eller (ii) tap av data.

Det totale ansvaret som kan oppstå for Online Partner overfor kunden er begrenset til den totale prisen som er betalt av kunden for produkter i løpet av den siste tolv (12) måneders perioden.

Spesielle vilkår for programvare

Ved kjøp av en lisens for programvare skal de respektive lisensgivernes vilkår og betingelser gjelde, og Online Partner tar intet ansvar for fravær av defekter, egnethet eller immaterielle rettigheter.

Skytjenester

Ved kjøp av skytjenester gjelder skytjenesteleverandørens vilkår for bestilte tjenester.

SPESIELL KOMMISSJON ANGÅENDE LEVERING AV TJENESTER

Omfang og gjennomføring

Online Partner må oppfylle de avtalte tjenestene på en profesjonell måte og med, for formålet, kvalifiserte personer. Online Partner kan leie inn underleverandører for å oppfylle tjenestene. Dersom Online Partner engasjerer underleverandører, er Online Partner ansvarlig for arbeidet som utføres av Online Partners samt av underleverandørene. Kunden skal gi Online Partner tilgang til all informasjon og dokumentasjon som kreves for at Online Partner skal kunne utføre og levere Tjenesten i henhold til avtalen.

Erstatning etc.

Online Partner har rett til kompensasjon i henhold til Online Partners prisliste gjeldende til enhver tid. For tiden er grunnhonoraret for konsulenttjenester 1 550 SEK pluss mva. Dersom partene har avtalt en annen pris enn prislisten på det respektive tidspunkt, har Online Partner rett til å justere avtalt pris i henhold til endringer i Labor Cost Index (AKI) kode J (Arbetskostnadsindex (AKI) kode J (Informasjoner) – og kommunikasjonsselskaper)) én gang per kalenderår. Online Partner kompensasjon er oppgitt eksklusiv moms og andre mulige tilleggsskatter og avgifter knyttet til tjenestene. Online Partner har krav på kompensasjon for utgifter som avtalt mellom Partene. Online Partner har krav på kompensasjon for reise og arbeid utenom ordinær arbeidstid i henhold til prisliste på det respektive tidspunkt.

Betalingsbetingelser og sikkerhet

Faktura må betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Online Partners bankkonto senest tretti (30) dager fra fakturadato.

Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å bestille tjenestene aksepterer kunden disse vilkårene og betingelsene. Bindende kjøpsavtaler inntreffer ved ordrebekreftelse til kunden eller når Tjenesten gjøres tilgjengelig.

Byrde

Dersom det er mangler som Online Partner er ansvarlig for, forplikter Online Partner seg til etter eget skjønn å utbedre mangelen gjennom reparasjon eller omlevering, forutsatt at det er reklamert i henhold til det som er angitt i disse generelle vilkårene. Dersom Online Partner velger å ikke utbedre feilen eller foreta omlevering, har kunden krav på et rimelig prisavslag. Online Partner skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil som skyldes maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er levert av Online Partner. Hvis Tjenestene inkluderer rådgivning, er Online Partner ansvar begrenset til rådgivning basert på informasjon som er gitt av kunden. Online Partner tar ikke noe ansvar for beslutningene som kunden tar basert på veiledningen som er gitt. Det totale ansvaret som kan oppstå for Online Partner overfor kunden (herunder ansvar for handlinger eller unnlatelser fra Online Partners ansatte, representanter eller underleverandører og ansvar knyttet til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til den totale prisen som er betalt. av kunden for tjenestene i løpet av den siste seks (6) måneders perioden. Online Partner er under ingen omstendigheter ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, som produksjonsfall, tapt fortjeneste eller andre lignende skader på grunn av vanskeligheter med å bruke datamaskiner eller informasjon, eller (ii) tap av data. Kunden plikter å gi Online Partner skriftlig informasjon dersom det skjer relevante endringer i kundens IT-miljø. Online Partner er ikke ansvarlig for mangler som oppstår på grunn av endringer som ikke er kunngjort til Online Partner.

Klager

Kunden mister retten til å kreve erstatning dersom reklamasjonen ikke er fremsatt skriftlig uten opphold, dog senest tre (3) måneder etter at den hendelse som reklamasjonen bygger på inntraff.

Immaterielle rettigheter

Kunden får eierskap til alle immaterielle rettigheter som oppstår ved oppfyllelse av Tjenestene dersom Online Partner skriftlig har forpliktet seg til å opprette eller utvikle disse på vegne av kunden. Med mindre annet er avtalt skriftlig, mottar Online Partner en ikke-eksklusiv lisens, uten tidsbegrensning, til alle immaterielle rettigheter som er opprettet av Online Partner på vegne av kunden. Kunden har ikke rett til noen immaterielle rettigheter knyttet til Tjenestene som tilhører Online Partner eller tredjepart utover det som er angitt ovenfor. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i produkter eller tjenester som tilhører en nettpartner eller tredjepart. For produkter som eies av tredjeparter, skal vilkårene og betingelsene som gjelder av den respektive tredjeparten til enhver tid gjelde.

Krenkelse av immaterielle rettigheter

Kunden garanterer at relevante godkjenninger foreligger dersom kunden leverer noe som er beskyttet av immaterielle rettigheter. Online Partner garanterer at Tjenestene levert av Online Partner og de immaterielle rettighetene som Online Partner oppretter eller leverer (med unntak for tredjepartstjenester eller produkter fra Online Partners leverandører), så langt Online Partner er kjent med, ikke krenker evt. rettigheter til tredjeparter. Kunden må uten opphold varsle Online Partner skriftlig om krav fra tredjeparter vedrørende krenkelse av immaterielle rettigheter.

I tilfelle et krav fra en tredjepart angående krenkelse av immaterielle rettigheter, som Online Partner er ansvarlig for (dvs. ikke en krenkelse på grunn av modifikasjon fra kunden eller tredjepartsprodukter eller lignende krenkelse), skal Online Partner ha rett til, for egen regning, forsvare kunden mot et slikt krav. Online Partner har også rett til, for egen regning, enten å sikre kunden fortsatt bruk av tjenestene eller bytte ut den omstridte tjenesten med en lignende akseptabel tjeneste eller produkt. Kunden har ikke rett til å akseptere noe ansvar eller inngå avtaler eller forlik med noen tredjepart angående krav om brudd på immaterielle rettigheter, uten å ha innhentet skriftlig samtykke fra Online Partner, som ikke skal tilbakeholdes urimelig. Dersom Online Partner ikke er i stand til å sikre kunden rett til tilsvarende, akseptabel tjeneste eller produkt, skal hver part ha rett til å, som eneste rettsmiddel i forhold til slik påstått krenkelse, kansellere avtalen vedrørende de relevante tjenestene. Online Partner forplikter seg i slike tilfeller til å tilbakebetale gebyrene kunden har betalt, forutsatt at kunden returnerer ethvert produkt om mulig, med fradrag for fordelen som kunden har hatt av Tjenestene.

Online Partner skal holde kunden skadesløs for enhver godtgjørelse eller skader, som skyldes brudd på immaterielle rettigheter, som kunden er forpliktet til å betale gjennom forlik eller dom og som har oppstått ved bruk av Tjenestene og som Online Partner er ansvarlig for.

Kunden har ikke krav på annen erstatning for tap eller skade som oppstår som følge av immaterielle feil i Tjenestene som Online Partner er ansvarlig for. Denne delen angir nettpartnerens eneste ansvar overfor, og kundens eksklusive rettsmiddel mot, nettpartner for alle typer krav beskrevet i denne delen.

Varighet og oppsigelse

Med mindre annet er avtalt, er avtalen gyldig inntil videre og med en gjensidig oppsigelsestid på tre (3) måneder. Oppsigelse skal skje ved skriftlig varsel. Uavhengig av ovenstående kan hver av partene si opp avtalen dersom den andre parten:

(i) vesentlig brudd på eller bryter bestemmelsene i avtalen, og retting, der det er mulig, ikke gjøres innen tretti (30) dager etter skriftlig varsel om dette, eller

(ii) er slått konkurs, begjærer likvidasjon, blir gjenstand for reorganisering eller på annen måte blir insolvent.

Kundens rett til å bruke tjenestene i oppsigelsesperioden er betinget av kundens betaling av gebyrene for tjenestene

Indeksjusteringsklausul – gebyrer

Leverandøren har rett til å justere konsulenthonoraret årlig fra[day][month][year] . Konsulenthonorarer justeres med SCB Labor Cost Index (LCI tjm), SNI 2007, Industri J, foreløpige indekstall.

Konsulenthonorarene justeres årlig i januar, fra 2024, med indekstall for kvartal 3 2023 som oppgjørsdato, sammenlignet med kvartal 3 2022, som er basiskvartalet i Avtalen.

Beregningen gjøres dermed av, (indeks, oppgjørskvartal / indeksbasiskvartal) x konsulenthonorar.

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR STØTTE

Generell

Tjenestene gjelder for kontaktpersonen og klienten (PC, Mac eller nettbrett) som er notert ved abonnementet eller identifisert ved senere utfylling. Abonnementet har en bindingstid som tilsvarer kontraktsperioden for tjenesten(e) som støttes.

Omfanget av tjenestene

Støtten gis via telefon eller ved fjerntilgang til kundens klient over internett og den gis på vanlige hverdager kl. 9.00 til 17.00 og inkluderer følgende:

a) Støtte hvis det oppstår problemer og generelle brukerspørsmål knyttet til programvare og tjenester som Online Partner leverte til kunden, samt spørsmål knyttet til annen programvare og tjenester som er spesifikt avtalt.

b) Gjenoppretting av passord (forutsatt at brukeradministrasjon er innhentet).

Utførelse av tjenesten

Online Partner skal utføre Tjenestene med, for formålet, egnede, kvalifiserte og kompetente ansatte og på en profesjonell måte. Online Partner kan engasjere en underkonsulent til å utføre Tjenestene og er da ansvarlig for underleverandørens arbeid.

Ansvarsbegrensning

Dersom Online Partner har forårsaket en feil som Online Partner er ansvarlig for, skal Online Partner omgående utbedre feilen hvis mulig. Online Partners maksimale ansvar i henhold til eller relatert til denne avtalen skal være begrenset til direkte økonomisk tap og skader bør ikke overstige de tidligere totale betalingene som er utført av brukeren for relevant støtte i løpet av en tolv (12) måneders periode før handlingen eller unnlatelsen som utgjør årsaken til erstatningsansvaret. Dersom en feil ikke er utbedret innen en måned, har kunden rett til å si opp avtalen umiddelbart og få tilbake gebyret for ubrukt tid. Online Partner har ikke noe ansvar, uavhengig av uaktsomhet eller grov uaktsomhet, for tap av data på grunn av kundens unnlatelse av å gi passende sikkerhetskopiering.

GENERELLE BESTEMMELSER

Online Partner som behandlingsansvarlig

I forbindelse med kundens bestilling av produkter og tjenester skal Online Partner behandle alle personopplysninger som innhentes i henhold til den relevante databeskyttelsesloven.

Hemmelighold

Partene forplikter seg i avtaleperioden og i 3 år deretter til ikke å utlevere til tredjepart informasjon om innholdet i avtalen og annen informasjon som partene har mottatt som følge av avtalen, uavhengig av om opplysningene er gitt skriftlig eller muntlig og uavhengig av format (“Konfidensiell informasjon”). Partene forplikter seg til å bruke konfidensiell informasjon utelukkende med det formål å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen og ikke til andre formål. Den mottakende parten forplikter seg videre til å treffe nødvendige tiltak for å hindre at den ansatte, underkonsulenten eller annen mellommann bruker eller avslører konfidensiell informasjon til tredjeparter og å bruke samme kausjonsnivå (men ikke lavere nivå enn rimelig kausjon) for å unngå å avsløre eller bruke konfidensiell informasjon brukt av parten angående sin egen konfidensielle eller opphavsrettsbeskyttede informasjon.

Ovennevnte gjelder ikke for slik informasjon
a) på tidspunktet for offentliggjøring er eller senere blir tilgjengelig for offentligheten på annen måte enn ved brudd på avtalen; eller
b) allerede var tilgjengelig for den mottakende Part eller som han har utviklet på egen hånd før avtalens inngåelse og som ikke direkte eller indirekte er oppnådd ved brudd på avtalen.

Denne taushetserklæringen er ikke til hinder for at Parten gir slik informasjon som Parten er forpliktet til å utlevere i henhold til lov, dom eller myndighetsvedtak eller avtale med børs eller annen markedsplass. Dersom en part har eller blir pålagt å gi slik informasjon, forplikter partene seg til å varsle den annen part umiddelbart slik at denne kan iverksette beskyttelsestiltak. Partene skal gjøre sitt ytterste for å sikre at informasjon gitt i samsvar med denne paragraf så langt det er mulig behandles konfidensielt av mottakeren av informasjonen.

Forskriften i denne paragrafen skal være gyldig i tre (3) år etter avtalens opphør.

Online Partner som databehandler

Hvis og i den grad personopplysninger behandles av Online Partner på vegne av kunden under utførelsen av Tjenestene, er kunden behandlingsansvarlig og Online Partner er databehandler i henhold til gjeldende lov. I så fall skal vedlagte persondatabehandleravtale, vedlegg 1, gjelde mellom partene.

Gjeldende lov og tvister

Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår på grunn av eller relatert til disse vilkårene og betingelsene, bruddet på dem, eller gjenstanden for dem, skal styres av lovene i Sverige og avgjøres utelukkende av svenske domstoler, med Stockholms tingsrätt (Stockholms tingsrätt). ) som domstol i første instans.

Force majeure

Online Partner kan kansellere, begrense eller forsinke levering uten ansvar overfor kunden, dersom leveransen blir svekket eller gjort mer kostbar på grunn av forhold utenfor Online Partners kontroll, som krigslignende hendelser, opprør og bråk, avbrudd i datakommunikasjon eller andre forbindelser, eksport eller importrestriksjoner, lovregulering eller annet påbud mot Sverige eller i utlandet, streik, lockout, blokade eller annen arbeidsbarriere, brann, eksplosjon eller annen ulykke, eller på grunn av feil eller forsinkelse i tjenester levert av en underleverandør.

Nettpartner

Generelle vilkår og betingelser

2019-03-28

Disse generelle vilkårene og betingelsene skal gjelde når Online Partner AB (“Online Partner”) leverer produkter, tjenester og/eller kundestøtte (“Tjenestene”) fra datoen angitt ovenfor. Vedlagte databehandleravtale, Vedlegg 1, skal gjelde dersom Online Partner skal behandle personopplysninger på vegne av kunden under utførelsen av Tjenestene. Kunden godtar å overholde disse generelle vilkårene og betingelsene for databruk og godtar det Vedlegg 1 skal gjelde mellom partene der det er aktuelt.

BESTEMMELSER VEDRØRENDE LEVERING AV PRODUKT

 1. Priser og frakt

Prisene er oppgitt i SEK og er eksklusiv mva. Kostnader for frakt kommer i tillegg.

 1. Betalingsbetingelser og sikkerhet

Faktura skal betales senest tretti (30) dager fra fakturadato. Produktene forblir Online Partners eiendom inntil full betaling er betalt.

 1. Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å gjennomføre et kjøp med Online Partner godtar kunden disse generelle vilkårene. En bindende kjøpsavtale inntreffer ved ordrebekreftelse til kunden.

 1. Transportskader

Ved mottak skal kunden inspisere de leverte produktene. Transportskader skal meldes umiddelbart til transportøren og til Online Partner. For skjulte transportskader som ikke er oppdaget eller skader som burde vært oppdaget ved levering, skal det reklameres så raskt som mulig, men uansett innen en uke fra mottak av leveransen. Dersom kunden ikke reklamerer for transportskader innen spesifisert frist, mister kunden retten til å fremsette krav til transportøren og Online Partner.

 1. Klager

Kunden skal inspisere produktet/leveransen ved mottak. For å ha rett til å hevde at et produkt er feil, må kunden reklamere umiddelbart etter at mangelen er oppdaget. Online Partner forbeholder seg retten til å kreve et testgebyr hvis produktet ikke er feil.

 1. Garanti

Garantier for varer er de som gis av den respektive produktprodusenten.

 1. Byrde

Dersom det er mangler som Online Partner er ansvarlig for, forplikter Online Partner seg til etter eget skjønn å utbedre mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Online Partner har rett til å henvise kunden direkte til produsenten eller et serviceverksted for utbedring av mangelen. Online Partners ansvar for mangler ved produkter er begrenset til det som er angitt ovenfor. Online Partner er under ingen omstendigheter ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, for eksempel produksjonsreduksjon, tapt fortjeneste eller andre lignende skader på grunn av vanskeligheter med å bruke datamaskiner eller informasjon, eller (ii) tap av data.

Det totale ansvaret som kan oppstå for Online Partner overfor kunden er begrenset til den totale prisen som er betalt av kunden for produkter i løpet av den siste tolv (12) måneders perioden.

 1. Spesielle vilkår for programvare

Ved kjøp av en lisens for programvare skal de respektive lisensgivernes vilkår og betingelser gjelde, og Online Partner tar intet ansvar for fravær av defekter, egnethet eller immaterielle rettigheter.

 1. Skytjenester

Ved kjøp av skytjenester gjelder skytjenesteleverandørens vilkår for bestilte tjenester.

SPESIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE LEVERING AV TJENESTE

 1. Omfang og gjennomføring

Online Partner må oppfylle de avtalte tjenestene på en profesjonell måte og med, for formålet, kvalifiserte personer. Online Partner kan leie inn underleverandører for å oppfylle tjenestene. Dersom Online Partner engasjerer underleverandører, er Online Partner ansvarlig for arbeidet som utføres av Online Partners samt av underleverandørene. Kunden skal gi Online Partner tilgang til all informasjon og dokumentasjon som kreves for at Online Partner skal kunne utføre og levere Tjenesten i henhold til avtalen.

 1. Erstatning etc.

Online Partner har rett til kompensasjon i henhold til Online Partners prisliste gjeldende til enhver tid. For tiden er grunnhonoraret for konsulenttjenester 1 250 SEK pluss mva. Dersom partene har avtalt en annen pris enn prislisten på det respektive tidspunkt, har Online Partner rett til å justere avtalt pris i henhold til endringer i Labor Cost Index (AKI) kode J (Arbeidskostnadsindeks (AKI) kode J (Informasjons- og kommunikasjonsselskaper)) én gang per kalenderår. Online Partners kompensasjon er oppgitt eksklusiv moms og andre mulige tilleggsskatter og avgifter knyttet til tjenestene. Online Partner har krav på kompensasjon for utgifter som avtalt mellom Partene. Online Partner har krav på kompensasjon for reise og arbeid utenom ordinær arbeidstid i henhold til prisliste på det respektive tidspunkt.

 1. Betalingsbetingelser og sikkerhet

Faktura må betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Online Partners bankkonto senest tretti (30) dager fra fakturadato.

 1. Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å bestille tjenestene aksepterer kunden disse vilkårene og betingelsene. Bindende kjøpsavtaler inntreffer ved ordrebekreftelse til kunden eller når Tjenesten gjøres tilgjengelig.

 1. Byrde

Dersom det er mangler som Online Partner er ansvarlig for, forplikter Online Partner seg til etter eget skjønn å utbedre mangelen gjennom reparasjon eller omlevering, forutsatt at det er reklamert i henhold til det som er angitt i disse generelle vilkårene. Dersom Online Partner velger å ikke utbedre feilen eller foreta omlevering, har kunden krav på et rimelig prisavslag. Online Partner skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil som skyldes maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er levert av Online Partner. Dersom Tjenestene inkluderer rådgivning, er Online Partners ansvar begrenset til rådgivning basert på informasjon som er gitt av kunden. Online Partner tar ikke noe ansvar for beslutningene som kunden tar basert på veiledningen som er gitt. Det totale ansvaret som kan oppstå for Online Partner overfor kunden (herunder ansvar for handlinger eller unnlatelser fra Online Partners ansatte, representanter eller underleverandører og ansvar knyttet til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til den totale prisen som er betalt. av kunden for tjenestene i løpet av den siste seks (6) måneders perioden. Online Partner er under ingen omstendigheter ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, som produksjonsfall, tapt fortjeneste eller andre lignende skader på grunn av vanskeligheter med å bruke datamaskiner eller informasjon, eller (ii) tap av data. Kunden plikter å gi Online Partner skriftlig informasjon dersom det skjer relevante endringer i kundens IT-miljø. Online Partner er ikke ansvarlig for mangler som oppstår på grunn av endringer som ikke er kunngjort til Online Partner.

 1. Klager

Kunden mister retten til å kreve erstatning dersom reklamasjonen ikke er fremsatt skriftlig uten opphold, dog senest tre (3) måneder etter at den hendelse som reklamasjonen bygger på inntraff.

 1. Immaterielle rettigheter

Kunden får eierskap til alle immaterielle rettigheter som oppstår ved oppfyllelse av Tjenestene dersom Online Partner skriftlig har forpliktet seg til å opprette eller utvikle disse på vegne av kunden. Med mindre annet er avtalt skriftlig, mottar Online Partner en ikke-eksklusiv lisens, uten tidsbegrensning, til alle immaterielle rettigheter som er opprettet av Online Partner på vegne av kunden. Kunden har ikke rett til noen immaterielle rettigheter knyttet til Tjenestene som tilhører Online Partner eller tredjepart utover det som er angitt ovenfor. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i produkter eller tjenester som tilhører en nettpartner eller tredjepart. For produkter som eies av tredjeparter, skal vilkårene og betingelsene som gjelder av den respektive tredjeparten til enhver tid gjelde.

 1. Krenkelse av immaterielle rettigheter

Kunden garanterer at relevante godkjenninger foreligger dersom kunden leverer noe som er beskyttet av immaterielle rettigheter. Online Partner garanterer at Tjenestene levert av Online Partner og de immaterielle rettighetene som Online Partner oppretter eller leverer (med unntak for tredjepartstjenester eller produkter fra Online Partners leverandører), så langt Online Partner er kjent med, ikke krenker evt. rettigheter til tredjeparter. Kunden må uten opphold varsle Online Partner skriftlig om krav fra tredjeparter vedrørende krenkelse av immaterielle rettigheter.

I tilfelle et krav fra en tredjepart angående krenkelse av immaterielle rettigheter, som Online Partner er ansvarlig for (dvs. ikke en krenkelse på grunn av modifikasjon fra kunden eller tredjepartsprodukter eller lignende krenkelse), skal Online Partner ha rett til, for egen regning, forsvare kunden mot et slikt krav. Online Partner har også rett til, for egen regning, enten å sikre kunden fortsatt bruk av tjenestene eller bytte ut den omstridte tjenesten med en lignende akseptabel tjeneste eller produkt. Kunden har ikke rett til å akseptere noe ansvar eller inngå avtaler eller forlik med noen tredjepart angående krav om brudd på immaterielle rettigheter, uten å ha innhentet skriftlig samtykke fra Online Partner, som ikke skal tilbakeholdes urimelig. Dersom Online Partner ikke er i stand til å sikre kunden rett til tilsvarende, akseptabel tjeneste eller produkt, skal hver part ha rett til å, som eneste rettsmiddel i forhold til slik påstått krenkelse, kansellere avtalen vedrørende de relevante tjenestene. Online Partner forplikter seg i slike tilfeller til å tilbakebetale gebyrene kunden har betalt, forutsatt at kunden returnerer ethvert produkt om mulig, med fradrag for fordelen som kunden har hatt av Tjenestene.

Online Partner skal holde kunden skadesløs for enhver godtgjørelse eller skader, som skyldes brudd på immaterielle rettigheter, som kunden er forpliktet til å betale gjennom forlik eller dom og som har oppstått ved bruk av Tjenestene og som Online Partner er ansvarlig for.

Kunden har ikke krav på annen erstatning for tap eller skade som oppstår som følge av immaterielle feil i Tjenestene som Online Partner er ansvarlig for. Denne delen angir nettpartnerens eneste ansvar overfor, og kundens eksklusive rettsmiddel mot, nettpartner for alle typer krav beskrevet i denne delen.

 1. Varighet og oppsigelse

Med mindre annet er avtalt, er avtalen gyldig inntil videre og med en gjensidig oppsigelsestid på tre (3) måneder. Oppsigelse skal skje ved skriftlig varsel. Uavhengig av ovenstående kan hver av partene si opp avtalen dersom den andre parten:

(i) vesentlig brudd på eller bryter med bestemmelsene i avtalen, og retting, der det er mulig, ikke gjøres innen tretti (30) dager etter skriftlig varsel om dette, eller

(ii) er slått konkurs, begjærer likvidasjon, blir gjenstand for reorganisering eller på annen måte blir insolvent.

Kundens rett til å bruke tjenestene i oppsigelsesperioden er betinget av kundens betaling av gebyrene for tjenestene

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR STØTTE

 1. Generell

Tjenestene gjelder for kontaktpersonen og klienten (PC, Mac eller nettbrett) som er notert ved abonnementet eller identifisert ved senere utfylling. Abonnementet har en bindingstid som tilsvarer kontraktsperioden for tjenesten(e) som støttes.

 1. Omfanget av tjenestene

Støtten gis via telefon eller ved fjerntilgang til kundens klient over internett og den gis på vanlige hverdager kl. 9.00 til 17.00 og inkluderer følgende:

a) Støtte hvis det oppstår problemer og generelle brukerspørsmål knyttet til programvare og tjenester som Online Partner leverte til kunden, samt spørsmål knyttet til annen programvare og tjenester som er spesifikt avtalt.

b) Passordgjenoppretting (forutsatt at brukeradministrasjon er innhentet).

 1. Utførelse av tjenesten

Online Partner skal utføre Tjenestene med, for formålet, egnede, kvalifiserte og kompetente ansatte og på en profesjonell måte. Online Partner kan engasjere en underkonsulent til å utføre Tjenestene og er da ansvarlig for underleverandørens arbeid.

 1. Ansvarsbegrensning

Dersom Online Partner har forårsaket en feil som Online Partner er ansvarlig for, skal Online Partner omgående utbedre feilen hvis mulig. Online Partners maksimale ansvar i henhold til eller relatert til denne avtalen skal være begrenset til direkte økonomisk tap og skader bør ikke overstige de tidligere totale betalingene som er utført av brukeren for relevant støtte i løpet av en tolv (12) måneders periode før handlingen eller unnlatelsen som utgjør årsaken til erstatningsansvaret. Dersom en feil ikke er utbedret innen en måned, har kunden rett til å si opp avtalen umiddelbart og få tilbake gebyret for ubrukt tid. Online Partner har ikke noe ansvar, uavhengig av uaktsomhet eller grov uaktsomhet, for tap av data på grunn av kundens unnlatelse av å gi passende sikkerhetskopiering.

GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Nettpartner som behandlingsansvarlig

I forbindelse med kundens bestilling av produkter og tjenester skal Online Partner behandle alle personopplysninger som innhentes i henhold til den relevante databeskyttelsesloven.

 1. Hemmelighold

24.1 Partene forplikter seg i avtaleperioden og i 3 år deretter til ikke å utlevere til tredjepart informasjon om innholdet i avtalen og annen informasjon som partene har mottatt som følge av avtalen, uavhengig av om opplysningene er gitt skriftlig eller muntlig og uavhengig av format (“Konfidensiell informasjon”). Partene forplikter seg til å bruke konfidensiell informasjon utelukkende med det formål å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen og ikke til andre formål. Den mottakende parten forplikter seg videre til å treffe nødvendige tiltak for å hindre at den ansatte, underkonsulenten eller annen mellommann bruker eller avslører konfidensiell informasjon til tredjeparter og å bruke samme kausjonsnivå (men ikke lavere nivå enn rimelig kausjon) for å unngå å avsløre eller bruke konfidensiell informasjon brukt av parten angående sin egen konfidensielle eller opphavsrettsbeskyttede informasjon.

24.2 Ovennevnte gjelder ikke for slik informasjon som
a) på tidspunktet for offentliggjøring er eller senere blir tilgjengelig for offentligheten på annen måte enn ved brudd på avtalen; eller
b) allerede var tilgjengelig for den mottakende Part eller som han har utviklet på egen hånd før avtalen ble inngått og som ikke, direkte eller indirekte, er oppnådd ved brudd på avtalen.

24.3 Denne taushetserklæring er ikke til hinder for at Parten kan gi slik informasjon som Parten er forpliktet til å utlevere i henhold til lov, dom eller myndighetsvedtak eller avtale med børs eller annen markedsplass. Dersom en part har eller blir pålagt å gi slik informasjon, forplikter partene seg til å varsle den annen part umiddelbart slik at denne kan iverksette beskyttelsestiltak. Partene skal gjøre sitt ytterste for å sikre at informasjon gitt i samsvar med denne paragraf så langt det er mulig behandles konfidensielt av mottakeren av informasjonen.

24.4 Forskriften i denne paragrafen skal være gyldig i tre (3) år etter opphør av Avtalen.

 1. Nettpartner som databehandler

Hvis og i den grad personopplysninger behandles av Online Partner på vegne av kunden under utførelsen av Tjenestene, er kunden behandlingsansvarlig og Online Partner er databehandler i henhold til gjeldende lov. I et slikt tilfelle, vedlagte persondatabehandleravtale, Vedlegg 1 , skal gjelde mellom partene.

 1. Gjeldende lov og tvister

Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår på grunn av eller relatert til disse vilkårene og betingelsene, bruddet på dem, eller gjenstanden for dem, skal styres av lovene i Sverige og avgjøres utelukkende av svenske domstoler, med Stockholms tingsrätt (Stockholms tingsrätt). ) som domstol i første instans.

 1. Force majeure

Online Partner kan kansellere, begrense eller forsinke levering uten ansvar overfor kunden, dersom leveransen blir svekket eller gjort mer kostbar på grunn av forhold utenfor Online Partners kontroll, som krigslignende hendelser, opprør og bråk, avbrudd i datakommunikasjon eller andre forbindelser, eksport eller importrestriksjoner, lovregulering eller annet påbud mot Sverige eller i utlandet, streik, lockout, blokade eller annen arbeidsbarriere, brann, eksplosjon eller annen ulykke, eller på grunn av feil eller forsinkelse i tjenester levert av en underleverandør.