Online Parter AB

Vilkår og betingelser

2022-03-15

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for Online Partner ABs (“Online Partner”) levering av produkter, tjenester og/eller støttetjenester til kunden fra datoen angitt ovenfor. Vedlagte personopplysningsavtale, vedlegg 1, må benyttes dersom Online Partner skal behandle personopplysninger for kunden under utførelsen av Tjenestene. Kunden forplikter seg til å overholde disse generelle betingelsene for behandling av personopplysninger og samtykker i at vedlegg 1 anvendes mellom partene.

SPESIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE LEVERING AV PRODUKT

Priser og frakt

Prisene er oppgitt i SEK og eksklusive mva. Kostnad for frakt kommer i tillegg.

Betalingsbetingelser og sikkerhet

Faktura må betales senest tretti (30) dager fra fakturadato. Produktene forblir eiendommen til Online Partners inntil full betaling er utført.

Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å foreta et kjøp hos Online Partner godtar kunden disse generelle vilkårene. Bindende avtaler inngås ved ordrebekreftelse til kunden.

Transportskader

Ved mottak skal kunden kontrollere de leverte produktene. Transportskader skal meldes umiddelbart til transportøren og til nettpartneren. Skjult transportskade som ikke ble oppdaget eller burde vært oppdaget ved levering skal meldes så raskt som mulig og under alle omstendigheter innen en uke etter mottak av leveransen. Dersom kunden ikke klager på transportskader innen de angitte fristene, mister kunden retten til å fremsette et gyldig krav mot transportøren og Nettpartneren.

Klage

Ved mottak skal kunden kontrollere produktet/leveransen. For å kunne hevde at et produkt er mangelfullt, må kunden reklamere umiddelbart etter at han har oppdaget mangelen. Online Partner forbeholder seg retten til å kreve et testgebyr dersom produktet ikke er defekt.

Garanti

Garantier for varer er de som tilbys av de respektive produsentene av produktene.

Ansvar

Dersom det er feil som Online Partner er ansvarlig for, forplikter Online Partner seg til etter eget valg å utbedre feilen ved å reparere, omlevere eller refundere kjøpesummen. Online Partner har rett til å henvise kunden direkte til produsent eller serviceverksted for retting av feilen. Online Partners ansvar for produktfeil er begrenset til det som er angitt ovenfor. Under ingen omstendigheter er Online Partner ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, for eksempel tap av produksjon, tap av fortjeneste eller andre lignende skader på grunn av vanskeligheter med å bruke datamaskiner eller informasjon, eller (ii) tap av data. Det totale ansvaret som kan oppstå for Online Partner overfor kunden er begrenset til den totale prisen kunden har betalt for produkter i løpet av den siste tolv (12) måneders perioden.

Spesielle vilkår for programvare

Når du kjøper en lisens for programvare, gjelder vilkårene for hver lisensgiver, og nettpartner tar intet ansvar for fravær av feil, egnethet eller immaterielle rettigheter.

Spesielt for skytjenester

Ved kjøp av skytjeneste gjelder skytjenesteleverandørens betingelser for den bestilte tjenesten.

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR LEVERING AV TJENESTER

Omfang og gjennomføring

Nettpartneren skal utføre den avtalte tjenesten (“Tjenesten”) på en profesjonell måte og med personer som er kvalifisert for formålet. Nettpartner kan engasjere en underleverandør for å utføre tjenesten. Dersom Online Partner ansetter en underleverandør, er Online Partner ansvarlig for både Online Partners og underleverandørens arbeid. Kunden skal gi Online Partner tilgang til all informasjon og all dokumentasjon som kreves for at Online Partner skal kunne utføre og levere Tjenesten i henhold til avtalen.

Erstatning etc

Online Partner har rett til kompensasjon i henhold til Online Partners til enhver tid gjeldende prisliste. For tiden er grunnhonoraret for konsulenttjenester 1 550 SEK pluss mva. Dersom Partene har avtalt en annen pris enn den til enhver tid gjeldende prislisten, har Online Partner rett til å justere avtalte priser én gang per kalenderår i henhold til endringer i Arbeidskostnadsindeksen (AKI) kode J (Informasjon og kommunikasjonsselskaper). Online Partners kompensasjon er oppgitt eksklusiv moms og andre mulige tilleggsskatter og avgifter som kan tilskrives tjenesten. Online Partner har krav på kompensasjon for utgifter i henhold til det som er avtalt mellom Partene. Online Partner har rett til kompensasjon for reise og arbeid utenom ordinær arbeidstid i henhold til til enhver tid gjeldende prisliste.

Betalingsbetingelser og sikkerhet

Det skal betales faktura slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Online Partners bankkonto senest tretti (30) dager fra fakturadato.

Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å bestille tjenesten godtar kunden disse generelle vilkårene. Bindende avtaler inngås ved ordrebekreftelse til kunden eller når Tjenesten gjøres tilgjengelig.

Ansvar

Dersom det er feil i Tjenesten som Nettpartneren er ansvarlig for, forplikter Nettpartneren seg til etter eget valg å utbedre feilen ved reparasjon eller omlevering, forutsatt at reklamasjonen er fremsatt i samsvar med det som er angitt i disse generelle vilkårene. Dersom Online Partner velger å ikke utbedre feilen eller ikke foreta omlevering, har kunden krav på et rimelig fradrag i erstatningen. Online Partner er ikke ansvarlig for feil som skyldes maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er levert av Online Partner. Hvis Tjenesten inkluderer rådgivning, er Online Partners ansvar begrenset til rådgivning basert på informasjon gitt av kunden. Online Partner tar intet ansvar for beslutningene som kunden tar basert på rådene som gis. Det totale ansvaret som måtte oppstå for Online Partner overfor kunden (herunder ansvar for handlinger eller unnlatelser fra Online Partners ansatte, representanter eller underleverandører og ansvar knyttet til prisfradrag, omlevering eller lignende) er begrenset til den totale prisen kunden har betalt for tjenesten sist seks (6) måneders periode. Under ingen omstendigheter er Online Partner ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, som for eksempel produksjonstap, tap av fortjeneste eller andre lignende indirekte skader, eller (ii) tap av data. Kunden er ansvarlig for å informere Online Partner skriftlig dersom det skjer relevante endringer i kundens IT-miljø. Online Partner er ikke ansvarlig for feil som oppstår på grunn av at endringer ikke varsles til Online Partner.

Klage

Kunden mister retten til å fremsette erstatningskrav dersom reklamasjonen ikke er fremsatt skriftlig uten opphold, dog senest tre (3) måneder etter at arrangementet er klaget på.

Immaterielle rettigheter

Kunden oppnår eierskap til alle immaterielle rettigheter som oppstår i utførelsen av Tjenesten som følge av Online Partners skriftlige forpliktelse til å opprette eller utvikle disse på vegne av Kunden. Med mindre annet er skriftlig avtalt, mottar Online Partner en ikke-eksklusiv lisens, uten tidsbegrensning, til alle immaterielle rettigheter opprettet av Online Partner på vegne av kunden. Kunden erverver ingen immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten som tilhører Nettpartneren eller tredjeparter utover det som er angitt ovenfor. Kunden har heller ingen rett til å endre åndsverkbeskyttet produkt som tilhører Online Partner eller tredjeparter. For bruk av slike produkter gjelder vilkårene som innehaveren av den aktuelle immaterielle rettigheten gjelder fra tid til annen.

Krenkelse av immaterielle rettigheter

Dersom kunden leverer noe som er beskyttet av immaterielle rettigheter, garanterer kunden at relevante godkjenninger finnes. Online Partner garanterer at Tjenesten utført av Online Partner og de immaterielle rettighetene som Online Partner oppretter eller tilbyr (med unntak av tredjepartstjenester eller produkter fra Online Partner-leverandører), etter nettpartnerens kunnskap, ikke krenker rettighetene til tredjeparter . Kunden skal uten opphold varsle Online Partner skriftlig om krav fra tredjeparter angående brudd på immaterielle rettigheter

Ved et krenkelseskrav, som Online Partner er ansvarlig for (dvs. ikke en krenkelse på grunn av modifikasjon av kunden eller tredjeparts produkter eller lignende krenkelse), skal Online Partner ha rett til å overta tvisten for egen regning og reise søksmål på vegne av kunden og for egen regning enten sikre kunden fortsatt bruk av tjenesten eller erstatte den omstridte delen av tjenesten med en lignende akseptabel tjeneste eller produkt.

Kunden har ikke rett til å innrømme ansvar, inngå avtale, forlik eller inngå kompromiss med tredjepart angående et slikt krav uten å ha innhentet Online Partners skriftlige samtykke, som ikke urimelig skal holdes tilbake. Dersom Online Partner ikke kan sikre kundens rett til å bruke en lignende akseptabel tjeneste eller produkt, har hver part rett til å si opp avtalen med den andre parten angående slik tjeneste eller produkt som en eksklusiv sanksjon i forhold til slik påstått krenkelse og Online Partner påtar seg at i et slikt tilfelle, refundere prisen betalt for slik tjeneste og produkt, forutsatt at kunden returnerer produktet, minus fordelen mottatt av kunden. Online Partner forplikter seg til å kompensere kunden for den kompensasjon og skader som kunden ved forlik eller dom er pålagt å betale for krenkelse, som Online Partner er ansvarlig for, i immaterielle rettigheter gjennom kundens bruk av Tjenesten. Kunden har i tillegg ikke krav på annen erstatning for tap som oppstår som følge av åndsverksfeil i Tjenesten og som Nettpartneren er ansvarlig for.

Kontraktstid og oppsigelse

Med mindre annet er avtalt, gjelder avtalen inntil videre med en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Oppsigelse må skje skriftlig. Til tross for det foregående kan hver av partene si opp avtalen skriftlig inntil partens oppsigelse umiddelbart:

(a) vesentlig krenker eller bryter bestemmelsene i avtalen og retting, der det kan skje, ikke skjer innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette, eller

(b) blir erklært konkurs eller likvidert, blir gjenstand for bedriftsreorganisering eller på annen måte er insolvent.

Kundens rett til å bruke Tjenesten i oppsigelsestiden forutsetter at Kunden har oppfylt sin betalingsplikt.

Prisjusteringsklausul

Leverandøren har rett til å justere konsulenthonorarene årlig fra 1. januar 2024. Konsulenthonorarer justeres med Statistisk sentralbyrås arbeidskostnadsindeks (LCI tjm), SNI 2007, Näringsgren J, foreløpige indekstall.

Konsulenthonoraret justeres årlig i januar, med start i 2024, med indekstall for kvartal 3 2023 som oppgjørstidspunkt, sammenlignet med kvartal 3 2022, som er basiskvartalet i Avtalen.

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR STØTTE

Som regel

Tjenesten gjelder kontaktperson og klient (PC, Mac eller nettbrett) som er spesifisert ved tegning av abonnementet eller identifisert ved senere utfylling. Abonnementet har en bindingstid som tilsvarer kontraktsperioden for tjenesten(e) som støttes.

Omfanget av tjenesten

Supporten utføres på telefon eller via fjernstyring av kundens klient via internett og gis på hverdager kl 09-17 og inkluderer følgende deler:

(a) Støtte ved problemer og generelle brukerspørsmål for slik programvare og tjenester som Online Partner har levert Kunden samt annen programvare og tjenester som er spesifikt avtalt.

(b) Tilbakestilling av passord (forutsatt at brukeradministrasjon er innhentet).

Utførelse av tjenesten

Online Partner skal utføre tjenesten med egnede, kvalifiserte og kompetente medarbeidere for formålet og på en profesjonell måte. Online Partner kan leie inn en underkonsulent for å utføre tjenesten og er da ansvarlig for underleverandørens arbeid som for sitt eget.

Ansvarsbegrensning

Dersom Nettpartneren har forårsaket en feil, som Nettpartneren er ansvarlig for, skal Nettpartneren omgående utbedre feilen der dette er mulig. Nettpartnerens maksimale ansvar i henhold til eller i forbindelse med denne avtalen skal være begrenset til direkte økonomiske skader, og skadene skal ikke overstige de tidligere totale betalingene foretatt av sluttbrukeren for relevante støttetjenester i løpet av tolvmånedersperioden som faller før handlingen eller unnlatelsen. som danner grunnlaget for ansvaret. . Dersom en feil ikke kunne rettes innen én måned, har kunden rett til å si opp avtalen umiddelbart og motta et gebyr for ubrukt tid. Online Partner er ikke ansvarlig i noe tilfelle, uavhengig av uaktsomhet eller grov uaktsomhet for tap av data på grunn av kundens unnlatelse av å sørge for at passende sikkerhetskopiering utføres.

GENERELLE BESTEMMELSER

If Online Partner er ansvarlig for personopplysninger

I forbindelse med kundens bestillinger av produkter og tjenester vil Online Partner behandle personopplysninger innhentet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hemmelighold

Partene forplikter seg til ikke å gi tredjeparter opplysninger om innholdet i Avtalen og annen informasjon som Partene har mottatt på grunn av Avtalen, uavhengig av om opplysningene er gitt skriftlig eller muntlig og uavhengig av format (“Konfidensiell informasjon”) , i avtaleperioden og i 3 år deretter. Partene forplikter seg til å bruke konfidensiell informasjon utelukkende med det formål å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen og ikke til andre formål. Den mottakende parten forplikter seg videre til å treffe nødvendige tiltak for å forhindre at den ansatte, underkonsulenten eller annen mellommann bruker eller utleverer konfidensiell informasjon til tredjeparter og å bruke samme grad av aktsomhet (men ikke lavere nivå enn rimelig forsiktighet) for å unngå å avsløre eller bruke konfidensiell informasjon brukt av parten angående sin egen konfidensielle eller opphavsrettsbeskyttede informasjon.

Ovennevnte gjelder ikke for slike opplysninger som
a) på tidspunktet for offentliggjøring er eller senere blir tilgjengelig for allmennheten på annen måte enn ved brudd på avtalen; eller
b) allerede var tilgjengelig for den mottakende Part eller som han har utviklet på egen hånd før avtaleinngåelsen og som ikke, direkte eller indirekte, er oppnådd ved brudd på avtalen.

Denne taushetsplikten er ikke til hinder for at Parten gir slik informasjon som Parten er forpliktet til å utlevere etter lov, dom eller myndighetsvedtak eller avtale med børs eller annen markedsplass. Dersom en part har eller blir pålagt å gi slik informasjon, forplikter partene seg til å varsle den annen part umiddelbart slik at denne kan iverksette beskyttelsestiltak. Partene skal gjøre sitt beste for å sikre at informasjon gitt i samsvar med denne paragraf, så langt det er mulig, behandles konfidensielt av mottakeren av informasjonen.

Reglene i denne klausulen skal være gyldige tre (3) år etter opphør av avtalen.

If Online Partner fungerer som personopplysningsassistent for kunden

I tilfeller hvor Online Partner behandler personopplysninger på vegne av kunden under utførelsen av Tjenesten, er kunden personopplysningsansvarlig og Online Partner er personopplysningsassistent i henhold til gjeldende lovgivning. I disse tilfellene er personopplysningsavtalen, vedlegg 1, gjeldende mellom partene.

Gjeldende lov og tvist

Svensk lov skal anvendes på disse generelle vilkårene. Tvister angående tolkning, opprettelse eller anvendelse av denne avtalen, dens vedlegg og andre relaterte dokumenter, og relaterte juridiske forhold skal avgjøres av en svensk domstol med Stockholms tingsrett som første instans.

Force majeure

Online Partner har rett overfor kunden til å kansellere, begrense eller utsette levering uten ansvar i den grad oppfyllelse av leveransen vanskeliggjøres eller fordyres på grunn av forhold utenfor Online Partners kontroll, som f.eks. krigslignende hendelser, opptøyer og uroligheter, avbrudd i datakommunikasjon eller PR, eksport- og importrestriksjoner, lovregulering eller annet påbud fra en myndighet i Sverige eller i utlandet, streik, lockout, blokade eller annen hindring for arbeid, brann, eksplosjon eller annen ulykke, eller for feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører.