Online Partner miljøpolicy

Online Partner er et miljøbevisst selskap som bidrar til langsiktig økonomisk og miljømessig bærekraftig samfunnsutvikling.

Dette betyr at vi:

 • oppfyller lover, forskrifter og myndighetenes miljøkrav lærer opp og oppmuntrer våre ansatte slik at de kan vurdere og prioritere aktiviteter, tjenester og produkter ut fra et miljøperspektiv.
 • engasjerer og kommuniserer med kunder, leverandører og andre interessenter i miljøarbeidet.
 • tar ansvar for nærmiljøet på og rundt våre arbeidsplasser og søker aktivt å unngå alle former for skader og forstyrrelser på mennesker og natur.
 • gjør vår transport mer effektiv med mål om å redusere forbruket av fossilt brensel.
  kildesorterer avfall på kontrollerte måter som sikrer at avfallet deponeres på en miljømessig forsvarlig måte.
 • tilstreber et redusert forbruk av papir og annet kontormateriell
  øker bevisstheten og kunnskapen om vår miljøpåvirkning og hva vi kan gjøre for å forhindre den med fokus på energibruk av våre produkter og farlige stoffer i IT-utstyr
 • Vi jobber for hele tiden å forbedre vår miljøprestasjon
 • Vi bryr oss om relasjoner med ansatte som er basert på vårt oppdrag “Bedre Sammen”, gjensidig respekt og verdighet
 • Vi tilbyr et sunt arbeidsmiljø der individer gis like muligheter uavhengig av bakgrunn eller tilhørighet
 • Vi tillater ikke diskriminering eller trakassering, men oppfordrer til rapportering av enhver mishandling og bekymringer slik at riktig etterforskning og mulige tiltak kan iverksettes uten risiko for gjengjeldelse