Hur en ny e-postlösning och gemensamma arbetsverktyg blir självfinansierad i en organisation med 11 000 medarbetare

Online Partner levererade en komplett lösning för kommunikation och samarbete som omfattar produktionsverktygen i Google G Suite, Gmail, Chromebox for meeting, Hangouts Meet, Google Cloud Print, migrering och utbildning.

Utmaningen

Team Olivia hade ett stort behov att förbättra koncernens kommunikationsverktyg. Större delen av alla medarbetarna saknade effektiva kommunikationsverktyg och koncernledning och de lokala bolagen hade svårigheter att få ut information till alla medarbetare. I koncernen fanns flera olika e-postlösningar och intranät saknades. 

Lösningen

Team Olivia införde G Suite i hela organisationen med fler än 11 000 medarbetare. I ett första steg migrerades 600 medarbetare från en officelösning till Gmail. Därefter har man stegvis lagt till övriga medarbetare i koncernens olika bolag. Hangouts Meet används dagligen, liksom även Chat. Google Sites har gjort det möjligt för Team Olivia sätta upp ett intranät som omfattar alla medarbetare. Med Google Cloud Print har koncernens lokala kontor en genial lösning som alltid fungerar utan hjälp från externa konsulter. Även Chromebooks har börjat användas och införs i ökande takt i organisationen.

Resultatet

Införandet av G Suite har varit framgångsrik ur flera avseenden. Team Olivia har gått från en e-postlösning som inte var anpassad till organisationen, till en gemensam lösning som omfattar alla medarbetare. Man har nu en bred lösning för produktivitet och kommunikation som omfattar bl a e-post, produktivitetsverktyg, intranät, chat och videosamtal. Nya samarbeten, kontakter, projekt och kunskapsutbyten har uppstått bland bolag och medarbetare i koncernen. Projektet är självfinansierat mycket tack vara att man slipper tungrodda, komplicerade och kostnadskrävande IT-system.

Om Team Olivia

Team Olivia grundades 2001 och är idag ett av de större privata vård- och omsorgsbolagen i Norden. I koncernen finns ca 60 bolag etablerade under lokala varumärken på drygt 160 verksamhetsställen i Sverige, Norge och Danmark. 75 procent av nettoomsättningen kommer från Sverige. Team Olivia sysselsätter drygt 11 000 medarbetare vilket motsvarar cirka 7 000 heltidsanställda.

Produkter som används

  • G Suite
  • Google Cloud Platform
  • Google Cloud Print