Online Partners miljöpolicy

Online Partner är ett miljömedvetet företag som bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbar samhällsutveckling.

Detta innebär att vi:

 • uppfyller lagar, förordningar samt myndigheternas miljökrav.utbildar och uppmuntrar våra medarbetare så att de kan bedöma och prioritera aktiviteter, tjänster och produkter ur ett miljöperspektiv.
 • engagerar och kommunicerar med kunder, leverantörer och övriga intressenter inom miljöarbetet.
 • tar ett ansvar för närmiljö på och omkring våra arbetsplatser och söker aktivt undvika all form av skada och störning för människa och natur.
 • effektiviserar våra transporter i syfte att minska förbrukningen av fossila bränslen.
  källsorterar avfall under kontrollerade former som säkerställer att avfallet omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
 • strävar efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial
  ökar medvetenheten och kunskapen om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att förebygga med fokus på energianvändning av våra produkter samt farliga ämnen i IT-utrustning
 • Vi arbetar med att ständigt förbättra vår miljöprestanda
 • Vi månar om relationer till anställda som bygger på vår mission “Bättre Tillsammans”, ömsesidig respekt och värdighet
 • Vi erbjuder en sund arbetsmiljö där individer ges lika möjlighet oavsett bakgrund eller tillhörighet
 • Vi tillåter varken diskriminering eller trakasserier utan uppmuntrat till rapportering av eventuella missförhållanden och oro så att korrekt granskning och eventuell åtgärd kan tas utan att utsättas för vedergällning