Online Partner – Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller vid Online Partner AB:s (”Online Partner”) upplåtelse av mjukvaruprodukt, online- eller molntjänst (kallas gemensamt ”Tjänst”) till kund från och med ovan angivet datum.

1. Upplåtelse
Kundens rätt att använda Tjänst (t.ex. avseende tid, användningsområde, antal användare m.m.) är begränsat på så sätt som framgår av den beställning som kunden gjort. Märkning eller uppgift om upphovsrätt får inte ändras.

2. Priser och betalningsvillkor
Priserna anges exklusive moms. Om inte annat avtalats gäller de priser som från tid till annan publiceras på onlinepartner.se. Faktura ska betalas senast trettio (30) dagar från fakturadatum.

3. Beställning och orderbekräftelse
Genom att beställa eller nyttja en Tjänst hos Online Partner accepterar kunden dessa allmänna villkor.

4. Särskilda villkor för programvaror
Tjänst kan förutsätta att kund ingår separat avtal med tredje part, vilket kunden ansvarar för. Online Partner tar inget ansvar rörande frånvaro av fel, lämplighet eller immateriella rättigheter i sådana tredjepartstjänster.

5. Ansvar
Online Partner garanterar inte att Tjänsten är helt fri från fel. Kunden är införstådd med att frihet från fel sällan kan uppnås i programvaror. Föreligger fel i Tjänsten som Online Partner ansvarar för åtar sig Online Partner att avhjälpa felet. Om Online Partner väljer att inte avhjälpa felet eller att inte genomföra en omleverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen. Online Partner ansvarar inte för fel som beror på kundens hårdvara, programvara eller kundens IT-miljö. Online Partner ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra liknande indirekta skador, eller (ii) förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Online Partner gentemot kund är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för aktuell Tjänst den senaste sex (6) månadsperioden. Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre (3) månader efter händelsen som reklameras.

6. Immateriella rättigheter
Kunden förvärvar inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, dessa tillhör Online Partner eller tredje man. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immaterialrättsligt skyddad produkt som tillhör Online Partner eller tredje man. För sådana tredjepartsprodukter gäller de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.

7. Intrång i immateriella rättigheter
Online Partner garanterar att Tjänst som tillhandahålls av Online Partner (med undantag för tredjepartstjänster), såvitt Online Partner känner till, inte gör intrång i tredje mans rätt. Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Online Partner om krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet.

Vid ett påstående om intrång, för vilket Online Partner ansvarar (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering gjord av kunden eller genom användandet av tredjepartsprodukter eller liknande), ska Online Partner ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att ha erhållit Online Partners skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas. Om Online Partner inte kan säkerställa kundens rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva avtalet avseende relevant Tjänst och Online Partner åtar sig att i sådant fall återbetala det pris som betalats med avdrag för den nytta kunden erhållit.

Online Partner åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket Online Partner ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänst. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust eller skada som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänst som Online Partner ansvarar för.

8. Avtalstid och upphörande
Om inte annat avtalats för viss Tjänst, t.ex. vid beställningen, gäller avtalet tillsvidare och så länge som Tjänst nyttjas. Uppsägning ska ske skriftligen. Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Part:

(a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller

(b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Kundens rätt att nyttja Tjänst under uppsägningstid förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.

9. Om Online Partner är personuppgiftsansvarig
Online Partner kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter som erhålls i enlighet med gällande svensk personuppgiftslagstiftning.

10. Om Online Partner agerar personuppgiftsbiträde åt kunden
I de fall Online Partner behandlar personuppgifter för kundens räkning är kunden ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk lag.

Online Partner ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Om behandlingen av personuppgifter sker via kundens IT-miljö (innefattande eventuella molntjänster) åtar sig kunden att tillse att personuppgifterna skyddas och hanteras enligt lag.

Online Partner får avtala med underbiträde om uppfyllande av Online Partner åtaganden om behandling av personuppgifter inom ramen för avtalet. Online Partner svarar för att underbiträdets hantering av personuppgifter sker i enlighet med kundens instruktioner och att underbiträdet är bundet av motsvarande villkor som Online Partner enligt detta avsnitt. Online Partner ska på kundens skriftliga begäran meddela kunden vilka underbiträden som behandlar person­uppgifter för kundens räkning och i vilket land behandlingen äger rum. Online Partner har rätt att frånträda avtalet om kunden motsätter sig ett visst underbiträde.

Online Partner har rätt att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES så länge detta är förenligt med svensk lag. Om ett underbiträde kommer att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES ska Online Partner tillse att underbiträdet undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land eller annat likande skriftligt avtal om det saknas en annan laglig grund för överföringen. Online Partner ska ha rätt att som ombud för kunden underteckna det avtalet.

Kunden har rätt att en (1) gång per år, och senast inom tre (3) månader från det att uppdraget slutfördes, begära att få ta del av logghistorik och annan dokumentation som behövs för att säkerställa att Online Partner lever upp till kundens krav på personuppgiftsbehandlingen och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. Granskningen ska ske på kundens bekostnad och, om Online Partner begär det, genom en oberoende tredje man. Online Partner ska tillåta inspektioner som myndighet kan kräva för personuppgifters behandling. Online Partners kostnader i samband med genomförande av sådan granskning ska bäras av kunden.

Online Partner ska inte behandla personuppgifter för kundens räkning under längre tid än vad som behövs för att fullgöra sitt åtagande mot kunden. Online Partner ska senast tre (3) månader från det att åtagandet upphörde se till att personuppgifter raderas. Om Online Partner lagrar personuppgifter för kundens räkning, får Online Partner inte radera personuppgifterna innan kunden meddelats om att radering kommer att ske.

11. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvist angående tolkning, tillkomsten eller tillämpningen av detta avtal, dess bilagor samt övriga tillhörande dokument, och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

12. Ansvarsbegränsning
Online Partner äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Online Partners kontroll, såsom t.ex. krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i datakommunikation eller allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör.