Online Parter AB

Allmänna villkor

2022-03-15

Dessa allmänna villkor gäller vid Online Partner AB:s (”Online Partner”) leverans av produkt, tjänst och/ eller supporttjänst till kund från och med ovan angivet datum. Bifogat personuppgiftsbiträdesavtal, Bilaga 1, ska tillämpas om Online Partner ska behandla personuppgifter åt kunden under utförandet av Tjänsterna. Kunden förbinder sig att följa dessa allmänna villkor för behandling av personuppgifter och samtycker till att Bilaga 1 tillämpas mellan parterna.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER AVSEENDE LEVERANS AV PRODUKT

Priser och frakt

Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer.

Betalningsvillkor och säkerhet

Faktura ska betalas senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Produkterna förblir Online Partners egendom till dess full betalning erlagts.

Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Online Partner accepterar kunden dessa allmänna villkor. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska omgående anmälas till transportör samt till Online Partner. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Online Partner.

Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera. Online Partner förbehåller sig rätt att debitera av testavgift om produkten inte är felaktig.

Garanti

Garantier på varor är de som lämnas av produkternas respektive tillverkare.

Ansvar

Föreligger fel som Online Partner ansvarar för åtar sig Online Partner att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, utföra omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Online Partner har rätt att hänvisa kund direkt till tillverkare eller serviceverkstad för felets åtgärdande. Online Partners ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan. Online Partner ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra liknande skador till följd av svårighet att använda datorer eller information, eller (ii) förlust av data. Det totala ansvar som kan uppkomma för Online Partner gentemot kund är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

Särskilda villkor för programvaror

Vid köp av licens till programvara gäller respektive licensgivares villkor och Online Partner tar inget ansvar rörande frånvaro av fel, lämplighet eller immateriella rättigheter.

Särskilt för molntjänster

Vid köp av molntjänst gäller molntjänstleverantörens villkor för beställd tjänst.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LEVERANS AV TJÄNST

Omfattning och genomförande

Online Partner ska utföra den överenskomna tjänsten (”Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer. Online Partner får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om Online Partner anlitar underleverantör ansvarar Online Partner för såväl Online Partners som underleverantörens arbete. Kunden ska ge Online Partner tillgång till all information och allt underlag som krävs för att Online Partner ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet.

Ersättning m.m.

Online Partner har rätt till ersättning enligt Online Partners vid var tid gällande prislista. För närvarande är grundarvodet för konsulttjänster 1.550 kr plus moms. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har Online Partner rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar i Arbetskostnadsindex (AKI) kod J (Informations- och kommunikationsbolag). Online Partners ersättning anges exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten. Online Partner har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan Parterna. Online Partner har rätt till ersättning för resor och arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.

Betalningsvillkor och säkerhet

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Online Partners bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadag.

Beställning och orderbekräftelse

Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa allmänna villkor. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden eller när Tjänsten görs tillgänglig.

Ansvar

Föreligger fel i Tjänsten som Online Partner ansvarar för åtar sig Online Partner att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller omleverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i dessa allmänna villkor. Om Online Partner väljer att inte avhjälpa felet eller att inte genomföra en omleverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen. Online Partner ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av Online Partner. Om Tjänsten innefattar rådgivning är Online Partners ansvar begränsat till rådgivning baserad på information som kunden tillhandahållit. Online Partner tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar baserat på den tillhandahållna rådgivningen. Det totala ansvar som kan uppkomma för Online Partner gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Online Partners anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för Tjänsten den senaste sex (6) månadsperioden. Online Partner ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra liknande indirekta skador, eller (ii) förlust av data. Kunden ansvarar för att skriftligen informera Online Partner om relevanta förändringar sker i kundens IT-miljö. Online Partner ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att förändringar inte meddelats Online Partner.

Reklamation

Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre (3) månader efter händelsen som reklameras.

Immateriella rättigheter

Kunden erhåller äganderätten till samtliga immateriella rättigheter som uppkommer vid Tjänstens utförande som en följd att Online Partner skriftligen åtagit sig att skapa eller utveckla dessa för kundens räkning. Om inte annat skriftligen avtalats, erhåller Online Partner en icke-exklusiv licens, utan begränsning i tid, till alla immateriella rättigheter som skapas av Online Partner för kundens räkning. Kunden förvärvar inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten som tillhör Online Partner eller tredje man utöver vad som anges ovan. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immaterialrättsligt skyddad produkt som tillhör Online Partner eller tredje man. För nyttjande av sådana produkter gäller de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.

Intrång i immateriella rättigheter

Om kunden tillhandahåller sådant som är skyddat av immateriella rättigheter garanterar kunden att relevanta godkännanden finns. Online Partner garanterar att Tjänst som utförs av Online Partner och de immateriella rättigheter som Online Partner skapar eller tillhandahåller (med undantag för tredjepartstjänster eller produkter från Online Partners leverantörer), såvitt Online Partner känner till, inte gör intrång i tredje mans rätt. Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Online Partner om krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet

Vid ett påstående om intrång, för vilket Online Partner ansvarar (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering av kunden eller tredjepartsprodukter eller liknande intrång), ska Online Partner ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt.

Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att ha erhållit Online Partners skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas. Om Online Partner inte kan säkerställa kundens rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst eller produkt, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva avtalet med den andra parten avseende sådan tjänst eller produkt och Online Partner åtar sig att i sådant fall återbetala det pris som betalats för sådan tjänst och produkt, förutsatt att kunden återlämnar produkten, med avdrag för den nytta kunden erhållit. Online Partner åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket Online Partner ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som Online Partner ansvarar för.

Avtalstid och upphörande

Om inte annat avtalats, gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen. Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Part:

(a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller

(b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Kundens rätt att nyttja Tjänst under uppsägningstid förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.

Prisjusteringsklausul

Leverantören har rätt att justera konsultarvoden årligen från 1:a januari 2024. Konsultarvoden justeras med SCB:s Labour Cost Index (LCI tjm), SNI 2007, Näringsgren J, preliminära indextal.

Konsultarvodet kommer årligen i januari månad, från och med 2024, att justeras med indextal för kvartal 3 2023 som avräkningstidpunkt, jämfört med kvartal 3 2022 som utgör baskvartal i Avtalet.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SUPPORT

Allmänt

Tjänsten gäller för den kontaktperson samt klient (PC, Mac eller surfplatta) som anges vid tecknandet av abonnemanget eller som identifierats genom senare komplettering. Abonnemanget har en bindningstid som motsvarar avtalstiden för den/de tjänst(er) som supporteras.

Tjänstens omfattning

Supporten utförs via telefon eller via fjärrstyrning av kundens klient via internet och tillhandahålls helgfria vardagar kl. 09-17 samt omfattar följande delar:

(a) Support vid problem och allmänna användarfrågor för sådana mjukvaror och tjänster som Online Partner tillhandahållit Kunden samt andra mjukvaror och tjänster som det särskilt träffats överenskommelse om.

(b) Återställande av lösenord (förutsatt användaradministration erhållits).

Tjänstens utförande

Online Partner ska utföra tjänsten med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och på fackmannamässigt sätt. Online Partner får anlita underkonsult för utförande av tjänsten och ansvarar då för underleverantörens arbete såsom för sitt eget.

Ansvarsbegränsning

Om Online Partner orsakat fel, för vilket Online Partner har ansvaret, ska Online Partner skyndsamt avhjälpa felet där detta är möjligt. Online Partners maximala ansvar enligt eller i samband med detta avtal ska vara begränsat till direkt ekonomisk skada och skadeståndet ska inte överstiga de tidigare sammanlagda betalningar som slutanvändaren fullgjort för relevanta supporttjänster under den tolvmånaders-period som infaller före den handling eller underlåtenhet som utgör grunden för skadeståndsansvaret. Om fel inte kunnat avhjälpas inom en månad äger kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återfå avgift avseende outnyttjad tid. Online Partner svarar inte i något fall, oberoende av eventuell vårdslöshet eller grov vårdslöshet för förlust av data på grund av kundens underlåtenhet att ombesörja att ändamålsenlig säkerhetskopiering utförs.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Om Online Partner är personuppgiftsansvarig

Online Partner kommer i anslutning till kundens beställ­ningar av produkter och tjänster att behandla person­uppgifter som erhålls i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Sekretess

Parterna förbinder sig att under avtalstiden och under 3 år därefter inte till utomstående lämna information avseende Avtalets innehåll och annan information som Parterna fått ta del av med anledning av Avtalet, oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format (”Konfidentiell information”). Parterna förbinder sig att använda Konfidentiell information enbart i syfte att fullgöra sina åtaganden under Avtalet och inte för något annat ändamål. Mottagande Part förbinder sig vidare att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställd, underkonsult eller annan mellanman använder eller avslöjar Konfidentiell information för utomstående samt att använda samma nivå av aktsamhet (men inte lägre nivå än skälig aktsamhet) för att undvika utlämnande eller nyttjande av Konfidentiell information som Parten använder avseende sin egen konfidentiella eller upphovsrättsskyddade information.

Ovanstående gäller inte för sådan information som
a) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller
b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet.

Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om Part skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart underrätta den andra Parten för att ge denne möjlighet att vidta skyddsåtgärder. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.

Regleringen i denna punkt ska äga giltighet tre (3) år efter Avtalets upphörande.

Om Online Partner agerar personuppgifts­biträde åt kunden

I de fall Online Partner behandlar personuppgifter för kundens räkning under utförandet av Tjänsten är kunden personuppgiftsansvarig och Online Partner är personuppgiftsbiträde i enlighet med gällande lagstiftning. I dessa fall är personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 1, tillämplig mellan parterna.

Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvist angående tolkning, tillkomsten eller tillämpningen av detta avtal, dess bilagor samt övriga tillhörande dokument, och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Force Majeure

Online Partner äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Online Partners kontroll, såsom t.ex. krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i datakommunikation eller allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör.