Google Workspace for Education, pedagogik och metodik

Realistisk utforskande klassrumspraktik

Verklighetsanpassad utbildning

Den här kursen tar sitt avstamp i det dagliga arbetet och utbytet mellan lärare och elever. Vi håller fokus på klassrumsmetodik men tittar också lite närmare på hur aktuell forskning i pedagogik kan förenas med lärares och elevers användning av Google Workspace for Education. Målet är att lärarna skall få en mycket tydligare bild av hur de kan börja utveckla sitt sätt att jobba med eleverna utifrån verktygen i Google Workspace for Education.

Vi växlar mellan genomgångar, praktiska övningar och gruppdiskussioner under dagen. Av alla våra kurser är det här den som lärare brukar vara mest tacksamma över!

Pedagogisk och metodisk utgångspunkt

Vi vet att skolan är mitt uppe i ett stort förändringsarbete och vi vet att lärare ofta upplever att det kan vara svårt att få tid att sitta ner och titta närmare på vad forskningen pekar mot. Vi tar oss tid att lektionsplanera och diskutera resultaten. Dagen har sin bas i kollektivt lärande och utbyte med andra kollegor.

Hos oss eller hos er?

Vi genomför våra utbildningar på plats i era lokaler. Det finns även möjlighet att använda våra egna utbildningslokaler hos oss. All utbildning sker online i Google Workspace for Education och kursdeltagarna använder sina egna datorer. Kursmaterialet läggs upp som Googledokument och finns på så vis tillgängligt för deltagarna via deras Googlekonton även efter avslutad utbildning.

Utbildningen är 8 timmar lång och lämpar sig för en grupp på max 20 personer.

Innefattar bland annat:

  • Principerna bakom 21st century skills
  • Formativ bedömning
  • Kollaborativt lärande för elever
  • Utbildning och stöd i användande av Google Workspace for Education för att bygga lärmiljö

Exempel på forskare och inspiratörer som lyfts under dagen:

John Hattie
John Hattie har forskat på vilka insatser huvudmän, skolor och lärare gör som faktiskt har en stor inverkan på elevers resultat. Vi vill ta fasta på Hatties betoning på kvalitativ återkoppling, formativ bedömning och pedagogisk relation mellan lärare och elev.

James Nottingham
James Nottingham har utarbetat ett antal metoder för lärare att ta fasta på, bland annat det som John Hattie lyfter i sin forskning. Nottinghams metod med “The learning pit” är ett exempel på metodik som vi tror gör skillnad.

Carol S. Dwek
Carol S. Dwek har forskat på elevers sätt att tänka kring skola och inlärning. Hon konstaterar att förhållningssättet hos elever kan delas in i “fixed mindset” eller “flexibel mindset”, där den sistnämnde har extremt mycket större chans att få en kvalitativ inlärning som leder vidare.

Ja, jag vill veta mer. Kontakta mig!