Kollegahandledning

Lärare utvecklas tillsammans

Samhället förändras och våra barn och ungdomar använder i allt högre grad internet för att söka information, kommunicera och publicera. För våra unga är teknik ett naturligt verktyg i lärprocessen och skolan har idag en utmaning i att möta de unga i detta. Många lärare upplever att det finns ett tydligt behov av stöd när datorn ska lyftas in i lärmiljön och eleverna i högre grad ska använda IKT som verktyg för sitt lärande.

Forskning visar att det inte är tillräckligt med föreläsningar och workshops i hur man hanterar teknik för att få en märkbar och bestående förändring av det pedagogiska arbetet, utan för en verklig förändring krävs en strukturerad form för samarbete, återkoppling och reflektion. Lärare som fått stöd av en handledare använder i högre grad strategier och ny kompetens och dessutom fortsätter de att utvecklas efter handledningsperioden. Lärare som fått ta del av handledning visar också ökad förståelse för skolans kärnprocess och vikten av att utveckla strategier för lärande (Joyce and Showers 2002).

Vad är kollegahandledning?

Kollegahandledning är en strukturerad och beprövad modell för kompetensutveckling av lärare som syftar till att stärka integrationen av IKT i lärmiljöer. Genom en tydlig metodik stöttar handledaren kollegor i planering, genomförande och utvärdering av engagerade lektionsaktiviteter med teknik som verktyg. Kollegahandledning sker på den enskilda skolan, pågår under en längre tid, fokuserar på aktiviteter i lärmiljön och utgår från att lärares erfarenhetsutbyte och samarbete gynnar den pedagogiska utvecklingen och elevernas lärande (jfr McKinsey rapport 2010).

Kollegahandledning öppnar upp lärmiljön och underlättar dialogen kring skolans kärnprocess, det vill säga hur skolan på bästa sätt kan stödja eleverna till meningsfullt lärande och ökad måluppfyllelse. Kollegahandledning syftar till att den enskilda skolan i allt högre grad går mot en lärande organisation där erfarenhetsbaserat lärande och gemensam reflektion kring vårt lärande uppdrag och elevernas resultat är centralt.

Genomförande

Kursen Kollegahandledning genomförs under fyra dagar med vissa moment som genomförs av deltagarna mellan kursdagarna. Kursupplägget är flexibelt och anpassas efter kursdeltagarnas varierande förkunskaper och behov. De aktiviteter som genomförs under kursdagarna bygger på erfarenhetsbaserat lärande då deltagarna är aktiva i processen och interagerar med varandra. Syftet med utbildningen är att förbereda lärare så att de på bästa sätt kan handleda kollegor på den enskilda skolan.

Genom att ta del av en strukturerad handledningsmodell och genom att träna kommunikationsfärdigheter får kursdeltagarna möjlighet att utveckla sin handledningsförmåga.

Genom att ta del av goda exempel och genom att tillsammans med andra kursdeltagare skapa engagerande aktiviteter för lärande, får deltagarna möjlighet att öka sin kompetens i hur IKT kan användas i lärmiljön.

Genom att reflektera över sin egen roll som Kollegahandledare och genom att formulera en handledningsplan för den enskilda skolan får deltagarna en struktur för handledning.

Hos oss eller hos er?

Vi genomför våra utbildningar på plats i era lokaler. Det finns även möjlighet att använda våra egna utbildningslokaler hos oss. All utbildning sker online i Google Workspace for Education och kursdeltagarna använder sina egna datorer. Kursmaterialet läggs upp som Googledokument och finns på så vis tillgängligt för deltagarna via deras Googlekonton även efter avslutad utbildning. Utbildningen lämpar sig för en grupp på max 20 personer.

Innehåll – kursupplägg

Dag 1 – Vad är kollegahandledning?
Bakgrund, metoder och färdigheter för framtiden
Roller vid handledning
Kommunikation för utveckling

Dag 2 – Hur lär vi?
Skapa lärande aktiviteter.
Hur vill jag handleda?
Utmaningar och lösningar

Dag 3 – Den lärande aktiviteten
Framtidens lärande
Handledarens verktygslåda
Lärande design
Handlingsplan för handledning

Dag 4 -Vision
Leda handledning
En gemensam vision

Kontakta oss idag!

Vill du veta mer om Kollegahandledning? Du når oss på danne@onlinepartner.se eller tel: 08-42 00 04 00