Online Partner

Allmänna villkor för tjänster och mjukvaror

2019-03-28

Dessa allmänna villkor gäller vid Online Partner AB:s (”Online Partner”) upplåtelse av mjukvaruprodukt, online- eller molntjänst (kallas gemensamt ”Tjänst”) till kund. Bifogat Personuppgiftsbiträdesavtal, Bilaga 1, ska tillämpas om Online Partner ska behandla personuppgifter åt kunden under utförandet av Tjänsterna. Kunden förbinder sig att följa dessa allmänna villkor för behandling av personuppgifter och samtycker till att Bilaga 1 tillämpas mellan parterna.

 1. Upplåtelse

Kundens rätt att använda Tjänst (t.ex. avseende tid, an­vändningsområde, antal användare m.m.) är begränsat på så sätt som framgår av den beställning som kunden gjort. Märkning eller uppgift om upphovsrätt får inte ändras.

 1. Priser och betalningsvillkor

Priserna anges exklusive moms. Om inte annat avtalats gäller de priser som från tid till annan publiceras på onlinepartner.se. Faktura ska betalas senast trettio (30) dagar från fakturadatum.

 1. Beställning och orderbekräftelse

Genom att beställa eller nyttja en Tjänst hos Online Partner accepterar kunden dessa allmänna villkor.

 1. Särskilda villkor för programvaror

Tjänst kan förutsätta att kund ingår separat avtal med tredje part, vilket kunden ansvarar för. Online Partner tar inget ansvar rörande frånvaro av fel, lämplighet eller immateriella rättigheter i sådana tredjepartstjänster.

 1. Ansvar

Online Partner garanterar inte att Tjänsten är helt fri från fel. Kunden är införstådd med att frihet från fel säl­lan kan uppnås i programvaror. Föreligger fel i Tjänsten som Online Partner ansvarar för åtar sig Online Partner att avhjälpa felet. Om Online Partner väljer att inte av­hjälpa felet eller att inte genomföra en omleverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen. Online Partner ansvarar inte för fel som beror på kundens hårdvara, programvara eller kundens IT-miljö. Online Partner ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktions­bortfall, utebliven vinst eller andra liknande indirekta skador, eller (ii) förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Online Part­ner gentemot kund är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för aktuell Tjänst den senaste sex (6) månadsperioden. Kunden förlorar sin rätt att fram­ställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre (3) månader efter händelsen som reklameras.

 1. Immateriella rättigheter

Kunden förvärvar inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, dessa tillhör Online Partner eller tredje man. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immaterialrättsligt skyddad produkt som tillhör Online Partner eller tredje man. För sådana tredjepartspro­dukter gäller de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.

 1. Intrång i immateriella rättigheter

Online Partner garanterar att Tjänst som tillhandahålls av Online Partner (med undantag för tredjepartstjäns­ter), såvitt Online Partner känner till, inte gör intrång i tredje mans rätt. Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Online Partner om krav från tredje man angå­ende intrång i immateriell rättighet.

Vid ett påstående om intrång, för vilket Online Partner ansvarar (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering gjord av kunden eller genom användandet av tredje­partsprodukter eller liknande), ska Online Partner ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtag­bar tjänst. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man av­seende sådant krav utan att ha erhållit Online Partners skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas. Om Online Partner inte kan säkerställa kundens rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva avtalet avseende relevant Tjänst och Online Partner åtar sig att i sådant fall återbetala det pris som betalats med avdrag för den nytta kunden erhållit.

Online Partner åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom för­likning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket Online Partner ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänst. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust eller skada som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänst som Online Partner ansvarar för.

 1. Avtalstid och upphörande

Om inte annat avtalats för viss Tjänst, t.ex. vid beställ­ningen, gäller avtalet tillsvidare och så länge som Tjänst nyttjas. Uppsägning ska ske skriftligen 30 dagar innan förnyelse av avtal. Oaktat det ovan­stående kan vardera Part skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Part:

(a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller

(b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Kundens rätt att nyttja Tjänst under uppsägningstid förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.

 1. Om Online Partner är personuppgiftsansvarig

Online Partner kommer i anslutning till kundens beställ­ningar av produkter och tjänster att behandla person­uppgifter som erhålls i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 1. Om Online Partner agerar personuppgifts­biträde åt kunden

I de fall Online Partner behandlar personuppgifter för kundens räkning under utförandet av Tjänsten är kunden personuppgiftsansvarig och Online Partner är personuppgiftsbiträde i enlighet med gällande lagstiftning. I dessa fall är personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 1, tillämplig mellan parterna.

 1. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvist angående tolkning, tillkomsten eller tillämpning­en av detta avtal, dess bilagor samt övriga tillhörande dokument, och därmed sammanhängande rättsför­hållanden ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 1. Ansvarsbegränsning

Online Partner äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen försvå­ras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Online Partners kontroll, såsom t.ex. krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i datakom­munikation eller allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör.